DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2019.163277

Аборигенні види риб як тест-обєкти для дослідження сучасного стану гідроекосистем

Наталія Михайлівна Присяжнюк, Оксана Іванівна Слободенюк, Наталія Євгенівна Гриневич, Вікторія Петрівна Бабань, Оксана Анатоліївна Кузьменко, Анна Володимирівна Горчанок

Анотація


Описано спосіб діагностики ранніх порушень у найбільш чутливих компонентах біотичних угруповань за використання морфологічних параметрів печінки кісткових риб як біотест-системи екологічного моніторингу. Продемонстровано можливість прогнозування впливу токсикантів на стан аборигенної іхтіофауни за морфометричними показниками внутрішніх паренхіматозних органів риб. Доведено, що протоплазматичні та гемолітичні токсиканти порушують клітинний метаболізм, викликаючи дистрофію, розпад еритроцитів і некробіоз клітин у печінці риб. Отримані результати можна використовувати для діагностики різних типів гідроекосистем. Встанлвлено, що вони можуть бути науковим підґрунтям збереження біологічного різноманіття екосистеми в умовах підвищеного антропогенного навантаження.


Ключові слова


антропогенне навантаження; гідроекосистема; іхтіофауна; аборигенні види риб; печінка; біомаркери; токсиканти; водойма; морфологічні параметри; забруднювальні речовини

Повний текст:

PDF

Посилання


Scardi, M., Tancioni, L., Cataudella, S. (2006). Monitoring methods based on fish. Biological monitoring of rivers. G. Ziglio, M. Siligardi, G. Flaim (Еds.). Chichester: John Wiley & Sons [in English].

Rudneva, I.I. (2006). Primenenyia biomarkerov ryb dlia ekotoksykolohycheskoi diahnostiki vodnoi sredy [Applications of fish biomarkers for ecotoxicological diagnostics of aquatic environment]. Rybnoie hoziaystvo — Fish farming, 1, 20–24 [in Russian].

Levich, A.P., Bulgakov, N.G., Maksimov, V.N. (2004). Teoreticheskiie i metodicheskiie osnovy tekhnologii regionalnogo kontrolia prirodnoi sredy po dannym ekologicheskogo monitoringa [Theoretical and methodological foundations of regional technology control environment according to ecological monitoring]. Moskva [in Russian].

Van der Oost, R. (2003). Fish bioaccumulation and biomarkers in environmental risk assessment: a review. Environ. Toxicol. Pharmacol., 13, 57–149 [in English].

Handy, R.D. (2002). Biomarker approaches for ecotoxicological biomonitoring at different levels of biological organization. Mc Graw Hill, New York. Chapter 9, 9.1–9.32 [in English].

Schlenk, D., Handy, R., & Steinert, S. (2008). Biomarkers. The toxicology of fishes. Boca Raton; London; New York: CRC Press [in English].

Prysiazhniuk, N.M, Grynevych, N.E., Kunovskii, Y.V., Michalsky, O.R. (2017). Sposib bioindykatsii vodoim [Method of bioindication of reservoirs]. Patent No. 119573, MPK G01N33/12 C12Q1/12 (01th January 2006); 27th April 2017; 25th September 2017. Biul. No. 18. Ukraina [in Ukrainian].

Bols, N.C., Brubacher, J.L., Ganassin, R.C. [et al.]. (2001). Ecotoxicology and innante immunity in fish. Develompental and Comparative Immunol, 25, 853–873 [in English].

Goralsky, L.P., Khomich, V.T., Kononsky, O.I. (2011). Osnovy histolohichnoi tekhniky i morfofunktsionalni metody doslidzhen u normi ta pry patolohii [Fundamentals of histological technique and morphological functional methods of research in norm and at pathology]. Zhytomyr: Polissya [in Ukrainian].

Lakin, G.F. (1980). Biometriia [Biometrics]. Moskva: Vysshaia shkola [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Scardi M. Monitoring methods based on fish / M. Scardi, L. Tancioni, S. Cataudella // Biological monitoring of rivers / [Eds. G. Ziglio, M. Siligardi, G. Flaim]. — Chichester: John Wiley & Sons, 2006. — Р. 135–153.

Руднева И.И. Применения биомаркеров рыб для экотоксикологической диагностики водной среды / И.И. Руднева // Рыб. хоз-во Украины, 2006. — No 1. — С. 20–24.

Левич А.П. Теоретические и методические основы технологии регионального контроля природной среды по данным экологического мониторинга / А.П. Левич, Н.Г. Булгаков, В.Н. Максимов. — М.: НИА-Природа, 2004. — 271 с.

Van der Oost R. Fish bioaccumulation and biomarkers in environmental risk assessment: a review / R. Van der Oost, J. Beyer, N.P.E. Vermeulen // Environ. Toxicol. Pharmacol. — 2003. — Vol. 13. — P. 57–149.

Handy R.D. Biomarker approaches for ecotoxicological biomonitoring at different levels of biological organization / R.D Handy, A.N. Jha, M.H. Depledge // Mc Graw Hill, New York. Chapter. — 2002. — No. 9. — P. 9.1–9.32.

Schlenk D. Biomarkers. The toxicology of fishes / D., Schlenk, R., Handy, & S., Steinert // CRC Press. — Boca Raton; London; New York, 2008. — P. 683–731.

Пат. No 119573 Україна МПК G01N 33/12 C12Q 1/12. Спосіб біоіндикації водойм / Н.М. Присяжнюк, Н.Є. Гриневич, Ю.В. Куновський, О.Р. Михальський; заявник і власник Білоцерківський національний аграрний університет. — No u 2017 04189; заявл. 27.04.2017; опубл. 25.09.2017, Бюл. No 18. — 4 с.

Ecotoxicology and innante immunity in fish / N.C. Bols, J.L. Brubacher, R.C. Ganassin [et al.] // Develompental and Comparative Immunol. — 2001. — Vol. 25. — P. 853–873.

Горальський Л.П. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи досліджень у нормі та при патології: Навчальний посібник / Л.П. Горальський, В.Т. Хомич, О.І. Кононський. — 2-е вид. — Житомир: Полісся, 2011. — 288 с.

Лакин Г.Ф. Биометрия / Г.Ф. Лакин. — М: Высш. школа, 1980. — 280 с.



Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Flag Counter