Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Агроекологічний журнал?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

 1. Статті мають бути написані українською, російською або англійською мовами.

  Представлені для публікації статті мають бути оригінальними (раніше не опублікованими в інших виданнях), актуальними, відповідати профілю журналу, мати новизну, містити опис основних результатів дослідження.

 2. Середній обсяг наукової роботи, що публікується у журналі не повинен перевищувати 10 друкованих сторінок (до 20 тис. знаків), у т.ч. таблиці – не більше 3, рисунки – не більше 3. Оглядова стаття – до 15 сторінок (до 30 тис. знаків).

  Використовуйте міжнародно визнані знаки і символи (одиниці СІ).

  Шрифт тексту – Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал - 1,5.

  Поля: верхнє та нижнє – 2 см; ліве – 2,5 см; праве – 1,5 см.

 3. Структура статті:
  • Індекс УДК (вирівнювання відповідно до лівого краю).
  • Назва статті, яка повідомляє про зміст у стислій формі (українська мова, вирівнювання по центру, шрифт Times New Roman, напівжирний, кегль 14, великі літери). Назва не повинна перевищувати 12 слів.
  • Ім'я (імена) автора (ів) (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт).
  • Місце роботи/навчання автора (ів) (вирівнювання по центру, курсив). Якщо автори з різних установ, після прізвищ та назв установ, у яких працюють/навчаються автори, слід проставити один і той самий верхній цифровий індекс.
  • Анотація (українська мова, обсяг 500-1200 знаків, курсив) повинна бути інформативною і змістовною. Має відображати вихідні дані, методологію та результати проведення досліджень, науковий внесок, висновки та сферу застосування результатів. Будь ласка, не використовуйте невизначені скорочення або не вказані посилання.
  • Ключові слова: до 10 слів.
  • Текст статті із урахуванням необхідних елементів (пункт 5 Вимог).
 4. Текст статті з відображенням у ній обов’язкових елементів згідно з вимогами МОН України має таку послідовність:
  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання вказаної проблеми і на які спирається автор;
  • виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • постановка завдання;
  • матеріали та методи досліджень. В описі методики слід наводити лише назви стандартних методів із посиланням на відповідні джерела або обмежуватися описом оригінальної частини.
  • викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Викладення результатів має зводитись не до переказу змісту таблиць і рисунків, а до визначення обґрунтованих закономірностей. В обговоренні результатів слід висвітлити причинно-наслідкові зв’язки між одержаними ефектами, порівняти одержані дані та показати новизну.

   Якщо в тесті є абревіатура, її слід наводити в дужках за першого згадування. Автори мають дотримуватися відповідної галузевої термінології (див. ДСТУ, СОУ, чинні нормативні документи), терміни у статті мають бути уніфікованими.

  • висновки з проведеного дослідження;
  • список літератури. У статті має бути наведено не менше ніж 10-15 джерел за черговістю їх згадування (оформлений відповідно до стандартів ДСТУ 8302:2015). Посилання на літературне джерело слід наводити безпосередньо у тексті у квадратних дужках, вказуючи його порядковий номер у списку джерел.
  Оглядова стаття може мати будь-яку кількість розділів з будь-якими назвами. Висновок обов'язковий.
 5. Таблиці (Excel або Word, кегль 14) розміщуються у тексті відразу після його першого подання. Вони повинні бути згадані і пронумеровані послідовно (наприклад, табл. 1). Назви таблиць (напівжирний шрифт, кегль 14, вирівнювання по центру), що надають інформаційний заголовок, розташовані у верхній їх частині. Кожен стовпець повинен мати коротку назву. Таблиці будуть відтворені у журналі, як представлено в остаточному поданні. Подробиці статистики та опису слід розміщувати під таблицею в якості виноски. Використовуйте зірочки для значень значущості та інших статистичних даних.
 6. Всі ілюстрації необхідно подавати у чорно-білому або у градаціях сірого кольору. Всі цифри повинні бути вказані у тексті і пронумеровані послідовно (наприклад, рис. 1). Підпис має з'являтися під рисунком (шрифт Times New Roman, вирівнювання по центру, напівжирний шрифт для слова «Рис.») і повинна робити малюнок досить зрозумілим, окрім тексту. Букви і символи повинні бути пояснені у підписі, і тільки у виняткових випадках – на малюнку. Підписи рисунків повинні бути доступні для редагування.
 7. Формули (Microsoft Equation, вирівнювання по центру). Всі формули повинні бути вказані у тексті і пронумеровані послідовно (наприклад, (1). Цифри формул повинні бути хорошої якості, а також доступні для редагування.
 8. Після списку літератури, автори статей відповідно до вимог APA (American Psychological Association), також мають подавати список використаних джерел (References). Вимоги та приклад оформлення References наведено у додатку.
 9. Після References надаються відомості щодо автора (-ів) українською, російською, а також англійською мовами: прізвище, ім'я, по батькові повністю; науковий ступінь, вчене звання кожного автора; посада та повна назва організації – місця роботи/навчання, із наведенням повної поштової адреси; адреса електронної пошти для кожного автора.
 10. У наступному блоці – надаються анотації російською та англійською мовами. Зазначаються дані про автора (ів), назва статті та анотація російською та англійською мовами, обсяг яких має бути більший за анотацію українською мовою. Анотація має відображати вихідні дані, предмет, мету дослідження, метод або методологію проведення роботи, результати роботи, науковий внесок, висновки та сферу застосування результатів. Переклад матеріалів, що подаються англійською мовою, повинен бути виконаний або відредагований професійним перекладачем. Комп'ютерний переклад не допускається. Якщо текст статті англійською мовою виконано не професійно, потребує значного обсягу редагування, він може бути повернений автору на доопрацювання або відхилений від публікації.

Всі автори мають підписати статтю на останній сторінці.

Автори прийнятих робіт повинні сплатити збір за публікацію статей у розмірі:

 • 15 грн. за 1 друковану сторінку (1,8 тис. знаків) – для аспірантів установ-співзасновників очної форми навчання;
 • 20 грн. за 1 друковану сторінку (1,8 тис. знаків) – для докторантів установ-співзасновників очної форми навчання;
 • 20 грн. за 1 друковану сторінку (1,8 тис. знаків) – для співробітників Інституту агроекології і природокористування;
 • 50 грн. за 1 друковану сторінку (1,8 тис. знаків) – для співробітників інших організацій.

Будь ласка, надішліть ваш рукопис у вигляді одного файлу у форматі Microsoft Word за адресою: agroecojournal@ukr.net

Телефон редакції: (044) 522-60-62.

Обсяг наукової роботи не повинен перевищувати 10 друкованих сторінок (до 20 тис. знаків). Будь ласка, використовуйте MS Word (* .doc).

Використовуйте міжнародно визнані знаки і символи (одиниці СІ).

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Авторське право і ліцензування

Умови ліцензії: автори зберігають авторські права і надають журналу право першої публікації з роботою, одночасно ліцензованої за ліцензією Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим ділитися роботою з визнанням авторства роботи і початкової публікації в цьому журналі.

Якщо стаття прийнята до публікації в «Агроекологічний журнал», автор повинен підписати угоду про передачу авторських прав. Угода відправляється на поштову (оригінал) або адресу електронної пошти (відсканована копія) редакції журналу.

Цією угодою автор підтверджує, що представлені матеріали:

 • не порушують авторських прав інших осіб або організацій;
 • раніше не публікувались в інших видавництвах і не були представлені для публікації в інших виданнях.

Автор передає редакції «Агроекологічного журналу» права на:

 • публікації статті українською (англійською та російською) мовою і поширення її друкованої копії;
 • поширення електронної копії статті, а також електронної копії перекладу статті на англійську мову (для статей українською та російською мовами), будь-якими електронними засобами (розміщення на офіційному сайті журналу, електронних баз даних, сховищ тощо) друкована копія перекладу.

Автор залишає за собою право без згоди редакції та засновників:

 1. Використовувати матеріали статті повністю або частково в ознайомлювальних цілях.
 2. Використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних дисертацій.
 3. Використовувати матеріали статті для підготовки тез доповідей, доповідей конференцій, а також усних доповідей.
 4. Додати електронні копії статті (включаючи остаточну електронну копію, завантажену з офіційного сайту журналу) за адресою:
  • персональні веб-ресурси всіх авторів (веб-сайти, веб-сторінки, блоги тощо);
  • веб-ресурси установ, в яких працюють автори;
  • некомерційні веб-ресурси відкритого доступу (наприклад, arXiv.org).

У всіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному сайті журналу є обов'язковим.

 

Положення про конфіденційність

Заява про конфіденційність
Політика конфіденційності, конфіденційності та інформованої згоди

Автори і рецензенти. Рукописи повинні бути розглянуті з дотриманням конфіденційності авторів. Представляючи свої рукописи на рецензію, автори довіряють редакторам результати своєї наукової роботи і творчих зусиль, від яких може залежати їхня репутація та кар'єра. Права авторів можуть бути порушені при розголошенні конфіденційної інформації під час розгляду їх рукописів. Рецензенти також мають право на конфіденційність, яка повинна дотримуватися редактором. Конфіденційність може бути порушена, якщо передбачаються нечесність або шахрайство, але в іншому випадку необхідно дотримуватися.

Редактори не будуть передавати інформацію про рукопис (включаючи їх отримання, зміст, статус у процесі рецензування, критику з боку рецензентів або кінцевий підсумок) кому-небудь, крім авторів і рецензентів. Це включає в себе запити на використання матеріалів для судового розгляду.

Редактори повинні дати зрозуміти своїм рецензентам, що рукописи, надіслані на рецензування, є привілейованим повідомленням і є приватною власністю авторів. Тому рецензенти і співробітники редакції повинні поважати права авторів, не обговорювати публічно роботи авторів або не привласнювати їх ідеї до публікації рукопису. Рецензентам не повинно бути дозволено робити копії рукописи для своїх файлів, а також забороняється ділитися нею з іншими, крім як з дозволу редактора. Рецензенти повинні повернути або знищити копії рукописів після відправки рецензій. Редакція не повинна зберігати копії відхилених рукописів.

Висновки рецензента не повинні публікуватися без дозволу рецензента, автора і редактора. Розрізняються думки про те, чи повинні рецензенти залишатися анонімними. Авторам слід ознайомитися з інформацією для авторів журналу, в який вони вирішили відправити рукопис, щоб визначити, чи є рецензії анонімними. Якщо висновки не підписані, особистість рецензента не повинна розкриватися автору або кому-небудь ще без дозволу рецензентів. Деякі журнали публікують висновки рецензентів з рукописом. Така процедура не повинна бути прийнята без згоди авторів і рецензентів. Однак висновки рецензентів слід направляти іншим особам, які рецензують той ж рукопис, що допомагає рецензентам більш точно обґрунтувати висновки. Рецензенти також можуть бути повідомлені про рішення редактора прийняти або відхилити рукопис.