Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

  1. Представлені для публікації статті мають бути оригінальними (раніше не опублікованими в інших виданнях), в яких висвітлено результати наукових досліджень зі статистичною обробкою даних, що мають теоретичне та/чи практичне значення, а також є актуальними, відповідати профілю журналу та мати новизну.

  Статті оглядового характеру приймають за авторства провідних українських та зарубіжних учених, визнаних фахівців у своїй галузі, як правило, докторів наук.

  Статті подають українською та  англійською мовами.

  1. До розгляду приймаються наукові статті обсягом від 8 до 20 сторінок, включаючи анотації, таблиці, рисунки та бібліографічні списки. Якщо стаття містить вагомі наукові результати, за рішенням редакційної колегії її обсяг може бути збільшено.

  Формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1,25 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску); текст вирівнюється по ширині. Обов’язковим є використання в тексті тире, а не дефіса між цифрами на означення кількісних меж від…до (напр., 3–5 га) або часового інтервалу (напр., 2010–2015 рр.).

  1. Структура статті:
  • тематична рубрика (напр., «Екологія», «Агрономія», «Економіка» та ін.).
  • індекс УДК (вирівнювання відповідно до лівого краю).
  • назва статті українською мовою (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери).
  • ініціали та прізвище авторів, місце роботи/навчання (із вказанням країни, міста). Якщо автори з різних установ, після прізвищ та назв установ, у яких працюють/навчаються автори, слід проставити один і той самий верхній цифровий індекс.
  • анотація (українська мова, обсяг 200–250 слів (1800–2000 знаків з пробілами), курсив) Анотація повинна бути інформативною і змістовною. Має відображати вихідні дані, методологію та результати проведення досліджень, висновки та сферу застосування результатів. Будь ласка, не використовуйте невизначені скорочення або не вказані посилання.
  • ключові слова (5–10 слів), жодне з яких не дублює слова з назви статті.
  • текст статті із урахуванням необхідних елементів (пункт 4).
  • література.
  • references.
  • анотація (не менше 2000 знаків) та ключові слова англійською мовою.
  • відомості про авторів (розширені) українською мовою.
  1. Текст статті з відображенням у ній обов’язкових елементів згідно з вимогами МОН України має таку послідовність:

  Вступ (постановка проблеми). Повинен містити актуальність наукової проблеми, наводяться відомі в світовій літературі факти із зазначенням ще невирішених аспектів питання.

  Завершується вступ характеристикою мети роботи – «виявити…», «охарактеризувати…», «з’ясувати…», «описати…».

  АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, повинен розкрити стан досліджень проблеми у вітчизняній і світовій науковій літературі, включаючи посилання на статті у провідних вітчизняних і міжнародних фахових журналах (не менше 10) за останні 5-ть років.

  Матеріали та методи досліджень. Наводиться детальне викладення методів і методик з посиланням на першоджерело (схеми дослідів, повторність, методи лабораторного аналізу, методи статистичної обробки).

  Результати дослідження та їх обговорення. Викладення результатів має зводитись не до переказу змісту таблиць і рисунків, а до визначення обґрунтованих закономірностей. В обговоренні результатів слід висвітлити причинно-наслідкові зв’язки між одержаними ефектами, порівняти одержані дані.

  Висновки. (підсумки дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі; висновки мають відповідати меті).

  Література. У статті має бути наведено не менше ніж 10–15 джерел (оформлення відповідно до ДСТУ 8302:2015). На кожне джерело в списку літератури повинно бути хоча б одне посилання в тексті, яке слід вказувати у квадратних дужках із послідовною нумерацією, наприклад [2], декілька джерел відділяються крапкою з комою [1; 4–6].

  Список літератури має представляти джерела за останні п’ять років і на 10% складатися з наукових робіт, які включені у журнали, що входять до бази Scopus або Web of Science.

  Редакція рекомендує уникати посилання на роботи 10-річної давнини і більше, а також використання джерела російських та білоруських авторів, окрім основоположних фундаментальних праць, що мали значний вплив на певну галузь науки.

  Посилання на власні роботи авторів статті допускається, однак не більше 10% від загальної кількості джерел.

  REFERENCES. Бібліографічний опис у романській абетці, який здійснюється відповідно до стандарту APA (American Psychological Association).

   

  Оглядова стаття може мати будь-яку кількість розділів із будь-якими назвами. Висновок обов’язковий. Список літературних джерел дозволено збільшити.

  1. Таблиці (Excel або Word, кегль 12) розміщуються у тексті відразу після його першого подання. Вони повинні бути згадані і пронумеровані послідовно (напр., табл. 1). Назви таблиць (напівжирний шрифт, кегль 14, вирівнювання по центру), що надають інформаційний заголовок розташовані у верхній їх частині, а порядковий номер зліва перед назвою. Кожен стовпець повинен мати коротку назву. Таблиці будуть відтворені у журналі, як представлено в остаточному поданні. Подробиці статистики та опису слід розміщувати під таблицею в якості виноски. Використовуйте зірочки для значень значущості та інших статистичних даних.
  1. Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом і згрупованим; мати номер і назву, що вказується поза об’єктом (кегль шрифту – 14, напівжирний, міжрядковий інтервал – 1, розміщення по ширині). Розташування рисунку має бути в тексті. Рисунки повинні бути згруповані та виконані в чорно-білому форматі (лише книжний). Букви і символи повинні бути пояснені у підписі, і тільки у виняткових випадках – на малюнку. Підписи рисунків повинні бути доступні для редагування. Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їхнє чітке відтворювання. Графічні матеріали не повинні бути сканованими.

  На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Всі рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати заголовки.

  Не можна посилатися на національні стандарти, технічні умови, підручники, навчальні посібники та іншу ненаукову літературу. Посилання на патенти доцільно робити у тексті статті, вказавши лише номер та назву патенту, не зазначаючи у списку джерел.

  1. Формули (зі стандартною технічною нумерацією) мають бути виконані в редакторі Microsoft Equation. Всі формули повинні бути вказані у тексті і пронумеровані послідовно: наприклад, (1). Цифри та підписи формул повинні бути хорошої якості, а також доступні для редагування.
  1. Після списку використаних джерел надається відомості про автора (-ів) українською мовою: прізвище, ім'я, по батькові повністю; науковий ступінь, вчене звання кожного автора; повна назва організації – місця роботи/ навчання, із наведенням повної поштової адреси; адреса електронної пошти та телефон для кожного автора (зазначити для контактування); ORCID (за наявності) для кожного автора.
  1. У наступному блоці інформація англійською мовою – відомості про автора, назва статті, анотація (більш розширена), ключові слова. Анотація має відображати вихідні дані, предмет, мету дослідження, метод або методологію проведення роботи, результати роботи, висновки та сферу застосування результатів. Переклад матеріалів, що подаються англійською мовою, повинен бути виконаний або відредагований професійним перекладачем. Комп'ютерний переклад не допускається. Якщо текст статті англійською мовою виконано не професійно, потребує значного обсягу редагування, він може бути повернений автору на доопрацювання або відхилений від публікації.
  1. Згідно зі стандартами міжнародних систем цитування, автори статей також мають подавати список використаних джерел (References) відповідно до вимог APA (American Psychological Association).

  У випадку, якщо стаття підготовлена українською мовою, реферат українською мовою розміщується на початку статті, а надалі наводиться її англомовний варіант. У разі підготовки статті англійською мовою, послідовність розміщення рефератів – протилежна.

  Всі автори мають підписати статтю на останній сторінці.

  Щоб правильно оформити статтю відповідно до вимог видання «Агроекологічний журнал», користуйтесь Зразком статті.

  Оформлення бібліографічного опису у списку джерел відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 (ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ)

  Для оформлення бібліографії (References) до статті використовуйте References_Зразок.

  Оплата організаційних витрат роботи редколегії (рецензування статей, підготовка та роздрукування оригінал-макетів, робота з літературними та технічним редакторами, поштові та транспортні витрати, отримання цифрового ідентифікатора, індексування в базах даних, послуги інтернет-провайдера тощо) здійснюють після прийняття статті до друку. Оплата за публікацію статті (без урахування анотацій), оформленої відповідно до вимог оформлення рукопису – 60 грн за кожну сторінку. Всім авторам статті надається один примірник журналу. Додаткову плату за обробку статей не передбачено.

  Будь ласка, надішліть ваш рукопис у вигляді одного файлу у форматі Microsoft Word за однією із адрес:

  agroecojournal@ukr.net (відповідальний редактор)

  innashum27@gmail.com (відповідальний секретар)

  Телефон редакції: (044) 522-60-62.

Положення про конфіденційність

Заява про конфіденційність
Політика конфіденційності, конфіденційності та інформованої згоди

Автори і рецензенти. Рукописи повинні бути розглянуті з дотриманням конфіденційності авторів. Представляючи свої рукописи на рецензію, автори довіряють редакторам результати своєї наукової роботи і творчих зусиль, від яких може залежати їхня репутація та кар'єра. Права авторів можуть бути порушені при розголошенні конфіденційної інформації під час розгляду їх рукописів. Рецензенти також мають право на конфіденційність, яка повинна дотримуватися редактором. Конфіденційність може бути порушена, якщо передбачаються нечесність або шахрайство, але в іншому випадку необхідно дотримуватися.

Редактори не будуть передавати інформацію про рукопис (включаючи їх отримання, зміст, статус у процесі рецензування, критику з боку рецензентів або кінцевий підсумок) кому-небудь, крім авторів і рецензентів. Це включає в себе запити на використання матеріалів для судового розгляду.

Редактори повинні дати зрозуміти своїм рецензентам, що рукописи, надіслані на рецензування, є привілейованим повідомленням і є приватною власністю авторів. Тому рецензенти і співробітники редакції повинні поважати права авторів, не обговорювати публічно роботи авторів або не привласнювати їх ідеї до публікації рукопису. Рецензентам не повинно бути дозволено робити копії рукописи для своїх файлів, а також забороняється ділитися нею з іншими, крім як з дозволу редактора. Рецензенти повинні повернути або знищити копії рукописів після відправки рецензій. Редакція не повинна зберігати копії відхилених рукописів.

Висновки рецензента не повинні публікуватися без дозволу рецензента, автора і редактора. Розрізняються думки про те, чи повинні рецензенти залишатися анонімними. Авторам слід ознайомитися з інформацією для авторів журналу, в який вони вирішили відправити рукопис, щоб визначити, чи є рецензії анонімними. Якщо висновки не підписані, особистість рецензента не повинна розкриватися автору або кому-небудь ще без дозволу рецензентів. Деякі журнали публікують висновки рецензентів з рукописом. Така процедура не повинна бути прийнята без згоди авторів і рецензентів. Однак висновки рецензентів слід направляти іншим особам, які рецензують той ж рукопис, що допомагає рецензентам більш точно обґрунтувати висновки. Рецензенти також можуть бути повідомлені про рішення редактора прийняти або відхилити рукопис.