Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Агроекологічний журнал?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Редакція «Агроекологічного журналу» приймає до розгляду раніше не опубліковані роботи з різних аспектів агроекології до рубрик: «Актуальні проблеми екології», «Раціональне природокористування і охорона навколишнього природного середовища», «Агроекологічний моніторинг», «Родючість і охорона ґрунтів», «Біорізноманіття екосистем», «Оглядові статті», «Сторінка молодого вченого», «Ювілеї», «Рецензії». Статті, назва та зміст яких не відповідає тематиці вказаних рубрик, до розгляду не приймаються.

Подані статті мають бути структуровані відповідно до вимог ДАК України щодо наукових статей (Постанова Президії ДАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1), а саме:

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор;
 • Виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується подана стаття;
 • Формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • Висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Статті подають українською, російською або англійською мовами. До статті додаються анотації українською, російською та англійською мовами обсягом до 10 рядків (до 1,2 тис., але не менше 0,5 тис. знаків). Анотації мають містити: прізвища, ініціали авторів, місце їх роботи або навчання, назву статті, ключові слова (до 10).

Обсяг статей: до 10 сторінок (до 20 тис. знаків), включаючи всі матеріали (таблиці — не більше 3, рисунки — не більше 3); оглядових — до 15 (до 30 тис. знаків). Список використаних літературних джерел (до 10) складається в порядку цитування і оформлюється відповідно до вимог чинного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

У тексті статті повинні бути виділені розділи «Вступ», «Матеріли та методи досліджень», «Результати та їх обговорення», «Висновки». Повторення одних і тих самих даних у тексті, таблицях, рисунках неприпустимо. В описі методики досліджень слід наводити лише назви стандартних методів із посиланням на відповідні джерела, в іншому разі слід обмежитись описом оригінальної частини. Якщо в тексті є абревіатура, подавати її в дужках при першому згадуванні. Автори мають дотримуватися правильної галузевої термінології (див. ДСТУ, СОУ, чинні нормативні документи), терміни у статті мають бути уніфікованими.

Викладення результатів досліджень має зводитись не до переказу змісту таблиць і рисунків, а до визначення закономірностей, що з них виходять. В обговоренні результатів слід показати причинно-наслідкові зв’язки між одержаними ефектами, порівняти одержані дані та показати їх новизну.

Посилання на літературне джерело в тексті подається у квадратних дужках із його порядковим номером у списку.

Макет сторінки:

Для оригінал-макета використовується формат А4 з такими полями: верхнє та нижнє — 2 см, ліве — 2,5 см, праве — 1,5 см.

Гарнітури, розміри шрифтів та начертання:

 • для заголовка статті: Times New Roman — 14 пт, напівжирний, прописні;
 • для основного тексту, УДК, авторів, місця роботи/навчання, ключових слів, виносок,
 • посилань, підписів до рисунків та назв таблиць: Times New Roman — 14 пт;
 • міжрядковий інтервал — 1,5

Типографські погодження та стилі:

УДК набирається в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм. Заголовок статті набирається в наступному за УДК рядку і вирівнюється посередині. Потім указують: прізвища, ініціали авторів, нижче — місце роботи/навчання (курсивом). Якщо автори з різних установ, після прізвища авторів та назв установ, у яких працюють/на- вчаються автори, слід проставити один і той самий верхній цифровий індекс. Далі розташовують анотацію і ключові слова.

Таблиці мають бути виконані в Excel або Word без заливання; формули — у редакторі формул MS Equaition; графіки — у Microsoft Office Excel, фотографії — у форматі .jpg, .tif або надавати оригінали. Всі ілюстрації треба подавати у чорно-білому або у градаціях сірого кольору.

Для опублікування статті автору необхідно подати:

 1. Текст статті у двох примірниках на паперовому і електронному носіях. Стаття повинна бути підписана авторами на останній сторінці.
 2. Лист-направлення від установи, де виконана робота.
 3. Експертний висновок про можливість публікації матеріалів.
 4. Дві рецензії докторів наук або доктора і кандидата наук.
 5. Відомості про авторів із вказуванням адреси і контактних телефонів першого або відповідального автора, е-mail першого або відповідального автора.

Відповідальність за зміст статті несе автор. Рукописів редакція не повертає.

Адреса редакції: Інститут агроекології і природокористування НААН, вул. Метрологічна, 12, Київ-143, 03143.

Довідки за телефоном: (044) 522-60-62.

E-mail:  agroecojournal@ukr.netЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.