DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2019.183462

Актуальні питання агроекологічного районування України

Тетяна Михайлівна Єгорова, Тетяна Петрівна Сапсай

Анотація


Розглянуто основні тенденції територіального аналізу земель сільськогосподарського призначення та їх екологічного оцінювання. Методологія інформативного агроекологічного районування передбачає класифікацію ландшафтної структури і природноантропогенних процесів для території досліджень, формування інформаційної бази даних, параметризацію компонентів та агроекологічних процесів, створення графічних моделей функціонування агроландшафтів та прилеглих територій. Розроблено диференційовані підходи до проведення загальнонаукового і цільового агроекологічного районування земель сільськогосподарського призначення на ландшафтно-екологічних засадах. Запропоновано комплекс кількісних параметрів компонентів агроландшафтів для оцінки та районування їх екологічних особливостей. Підготовлено табличну легенду до загальнонаукової агроекологічної карти лісостепової Правобережної провінції України. Вказані питання методології агроекологічного районування дають змогу започаткувати практику досліджень основи формування Державної програми загальнонаукового і цільового агроекологічного районування України.


Ключові слова


агроекологічне районування; методологія районування; агроландшафт; ґрунти; агроценози; Правобережний Лісостеп

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy «Yevropeys’ka landshaftna konventsiya» vid 7 veres. 2005 r. No 2831-IV (2831-15) [Law of Ukraine No 2831-IV (2831-15) of September 7. 2005 «European Landscape Convention»]. (2005). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_154 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Yevropeys’ka ramkova konventsiya pro transkordonne spivrobitnytstvo mizh terytorial’nymy obshchynamy abo vlastyamy» vid 14 lyp. 1993 r. No 3384-XII (3384-12) [Law of Ukraine No 3384-XII (3384-12) of July 14. 1993 «European Framework Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities» (1993). zakon4.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_030 [in Ukrainian].

Kloss, V.R., Birke, M., Zhovinsky, E.E. et al. (2011). Rehional’ni heokhimichni doslidzhennya gruntiv Ukrayiny v ramkakh mizhnarodnoho proektu z heokhimichnoho kartuvannya sil’s’kohospodars’kykh ta pasovyshchnykh zemel’ Yevropy [Regional geochemical studies of soils of Ukraine within the framework of the international project on geochemical mapping of agricultural and pasture lands of Europe (GEMAS)]. Poshukova ta ekolohichna heokhimiia — Search and ecological geochemistry, 1, 51–67 [in Ukrainian].

Natsionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukraini u 2014 rotsi [National Report on the State of the Environment in Ukraine in 2014]. (2016). Kyiv [in Ukrainian].

Martyn, A.G., Osypchuk, S.O., & Chumachenko, O.M. (2015). Pryrodno-silskohospodarske raionuvannia Ukrainy: monohrafiardychka [Natural-agricultural zoning of Ukraine: monograph.]. Kyiv: СР «Komprynt» [in Ukrainian].

Rudenko, L.G. (Eds.). (2009). Ekolohichnyi atlas Ukrainy [Ecological аtlas of Ukraine]. Kуiv: Tsentr ekolohichnoi osvity ta informatsii [in Ukrainian].

Konischuk, V.V., Yehorova, T.M., Melnyk, N.B. (2014). Ahroekolohichne raionuvannia (metodychni rekomendatsii) [Agroecological zoning (Мethodical recommendations)]. O.I. Furdychko. (Ed.). Kуiv: «DIA» [in Ukrainian].

Yehorova, T.M. (2018). Ekolohichna heokhimiia ahrolandshaftiv Ukrainy: monohrafiardychka [Ecological geochemistry agrolandscapes of Ukraine: monograph.]. O.I. Furdychko. (Ed.). Kуiv: «DIA» [in Ukrainian].

Zubets, M.V. (Ed.). (2010). Naukovi osnovy ahropromyslovoho vyrobnytstva v zoni Polissia i zakhidnomu rehioni Ukrainy [Scientific bases of agro-industrial production in Polissya zone and western region of Ukraine]. Kуiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].

Polupan, M.I. (2014). Nomenklatura ta diahnostyka ekoloho-henetychnoho statusu gruntiv Ukrainy dlia yikhnoho velykomasshtabnoho doslidzhennia: monohrafiardychka [Nomenclature and diagnostics of ecological-genetic status of soils of Ukraine for their large-scale research: monograph.]. Kуiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].

Petrichenko, V.F., Zaryshniak, A.S., & Balyuk S.A. (2013). Velykomasshtabne doslidzhennya gruntovoho pokryvu Ukrayiny — stratehichnyy zakhid efektyvnoho zbalansovanoho yoho vykorystannya [Large-scale study of Ukraine’s soil cover is a strategic measure of its effective balanced use]. Visnyk ahrarnoyi nauky — Bulletin of Agrarian Science, 5, 5–13 [in Ukrainian].

Furdychko, O.I., Moklyachuk, L.I., & Yehorova, T.M. (2015). The influence of water migration of microelements on the ecological soil condition of Ukraine. Emirates Journal of Food and Agriculture, 27(9), 721–726 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Європейська ландшафтна конвенція: Закон України від 07.09.2005 р. No 2831-IV (2831-15) [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_154

Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями від 21.05.1980 р. Мадрид: Постанова Верховної Ради України про приєднання до конвенції No 3384-XII (3384-12) від 14.07.93 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_030

Регіональні геохімічні дослідження ґрунтів України в рамках міжнародного проекту з геохімічного картування сільськогосподарських та пасовищних земель Європи (GEMAS) / [В.Р. Клос, М. Бірке, Е.Я. Жовинський та ін.] // Пошукова та екологічна геохімія: зб. наук. пр. / Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. — 2012. — No 1. — С. 51–67.

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2014 році / Міністерство екології та природних ресурсів України. — К.: ФОП Грінь, 2016. — С. 231–269.

Мартин А.Г. Природно-сільськогосподарське районування України: моногр. / А.Г. Мартин, С.О. Осипчук, О.М. Чумаченко. — К.: ЦП «Компринт», 2015. — 328 с.

Екологічний атлас України / за ред. Л.Г. Руденко. — К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2009. — 104 с.

Коніщук В.В. Агроекологічне районування (методичні рекомендації) / В.В. Коніщук, Т.М. Єгорова, Н.Б. Мельник; [за наук. ред. акад. О.І. Фурдичка]. — К.: ТОВ «ДІА», 2014. — 44 с.

Єгорова Т.М. Екологічна геохімія агроландшафтів України: монограф. / Т.М. Єгорова; [за наук. ред. О.І. Фурдичка]. — К.: ТОВ «ДІА», 2018. — 264 с.

Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і західному регіоні України / голова ред. кол. М.В. Зубець. — К.: Аграрна наука, 2010. — 983 с.

Полупан М.І. Номенклатура та діагностика еколого-генетичного статусу ґрунтів України для їхнього великомасштабного дослідження: монограф. / М.І. Полупан, В.А. Величко; [за ред. проф. М.І. Полупана]. — К.: Аграрна наука, 2014. — 494 с.

Великомасштабне дослідження ґрунтового покриву України — стратегічний захід ефективного збалансованого його використання / В.Ф. Петриченко, А.С. Заришняк, С.А. Балюк та ін. // Вісник аграрної науки. — 2013. — No 5. — С. 5–13.

Furdychko O.I. The influence of water migration of microelements on the ecological soil condition of Ukraine / O.I. Furdychko, L.I. Moklyachuk, T.M. Yehorova // Emirates Journal of Agriculture and Food. — 2015. — Vol. 27(9). — P. 721–726.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2077-4893 (print)
ISSN: 2077-4915 (online)

Flag Counter