DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2019.183465

Екологічна роль сполучних територій у формуванні екомережі Східного Поділля

Євгенія Дмитрівна Ткач, Віра Ігорівна Шавріна

Анотація


Проведено систематичний, біоморфологічний та еколого-ценотичний аналізи видового різноманіття Південнобузького, Дністровського, Лядівського, Немийського екокоридорів. Розроблено робочу класифікаційну схему сполучних територій екомережі. Встановлено поширення 580 видів вищих судинних рослин, які належать до 292 родів, 77 родин. Переважаючим у систематичній структурі досліджуваної флори є відділ Magnoliophyta — 546 видів (з них 81,1% — Magnoliopsida та 12,6% — Liliopsida). Спектр провідних родин налічує: Asteraceae Dumort. (12%), Brassicaceae Burnett. (12), Poaceae Barnhart (8,8), Fabaceae Lindl. (6,7), Ranunculaceae Juss. (6,4) Caryophyllaceae Juss. (5,7), Rosaceae Juss. (4,5), Lamiaceae (2,2), Violaceae Batsch (2,1), Chenopodiaceae Vet. та Cyperaceae Juss. (1,9%). Встановлено, що за гідроморфою провідне місце посідають представники ксеромезофітної групи — 37,1% видів, мезоксерофіти — 25, мезофіти — 22,6, ксерофіти — 7,1, гігрофіти — 6 та гідрофіти — 2,2% видів. За відношенням до реакції ґрунту переважають (%): нейтрофіти — 46 та субацидофіти — 40,5; семіевтрофи — 53,7 та евтрофи — 25,6; за відношенням до вмісту сполук азоту (%): гемінітрофіти — 47,5 та нітрофіти — 32,1. Визначено, що за екологічною структурою фіторізноманіття досліджуваних територій є перехідним — від мезоксерофітної до ксеромезофітної групи, що свідчить про посилення антропогенного впливу.


Ключові слова


екомережа; сполучні території; фітоценози

Повний текст:

PDF

Посилання


Sheliah-Sosonko, Yu.R., Hrodzynskyi, M.D., Romanenko, V.D. (2004). Kontseptsyia, metody i kriterii sozdanyia ekosety Ukrainy [Concept, methods and criteria for creating an ecoset of Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].

Mudrak, O.V. (2012). Zbalansovanyi rozvytok ekomerezhi Podillia: stan, problemy, perspektyvy [The balanced development of Podillya ecological network: status, problems, prospects]. Vinnytsia: «SPD Hlavatska R.V.» [in Ukrainian].

Movchan, Ya.I. (1997). Ekomerezha Ukrayiny: obgruntuvannya struktury ta shlyahiv vtilennya. Konvenciya pro biologichne riznomanittya: gromadska obiznanist ta uchast [The eco-network of Ukraine: justification of the structure and ways of implementation. The Convention on Biological Diversity: Public Awareness and Participation]. Kyiv [in Ukrainian].

Sheliah-Sosonko, Yu.R., Tkachenko, V.S., Andrienko, T.L., Movchan, Ya.I. (2005). Ekomerezha Ukrainy ta yii pryrodni yadra [The ecological network of Ukraine and its natural nuclei]. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal — Ukrainian Botanical Journal, 62 (2), 142–158 [in Ukrainian].

Tkach, Е.D., Sherstoboieva, O.V., Shavrina, V.I. et al (2015). Fitobiotychne riznomanittia pryrodnykh fitotsenoziv ahrolandshaftiv Ukrainy [Phytobiotic diversity of natural phytocoenoses of Ukraine’s agricultural landscapes]. Kyiv [in Ukrainian].

Ekologichnyj pasport Vinnyczkoyi oblasti za 2018 rik. [Ecological passport of Vinnitsa region for 2018] Retrived from: htpp:// www.vin.gov.ua [in Ukrainian]

Hrodzynskyi, Yu.R. Sheliah-Sosonko, T.M. Cherevchenko et al. (2001). Problemy zberezhennia ta vidnovlennia bioriznomanittia v Ukraini [Problems of conservation and restoration of biodiversity in Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].

Domaranskyi, A.O. (2006). Landshaftne riznomanittia: sutnist, znachennia, metryzatsiia, zberezhennia [Landscape diversity: essence, meaning, metrization, conservation]. Kirovograd [in Ukrainian].

Tkach, Ye., Shavrina, V., Starodub, V. (2016). Taxonomic structure of agricultural landscapes of connected areas in Vinnytsia region econetwork. Ahroekolohichnyy zhurnal — Agroecological journal, 4, 127–132 [in English].

Mosyakin, S.L. & Fedoronchuk, M.M. (1999). Vascular plants of Ukraine: A nomenclatural checklist. Kyiv [in English].

The International Plant Names Index. Published on the Internet (IPNI). www.ipni.org. Retrieved from http://www.ipni.org [in English].

Yurcev, B.A. (1997) Monitoring bioraznoobrazyia na urovne lokalnych flor [Local biodiversity monitoring]. Botanichnyy zhurnal — Botanical zhurnal, 82, 6, 60–69 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Шеляг-Сосонко Ю.Р. Концепция, методы и критерии создания экосети Украины / Ю.Р. Шеляг-Сосонко, М.Д. Гродзинский, В.Д. Романенко. — К., 2004. — 144 с.

Мудрак О.В. Збалансований розвиток екомережі Поділля: стан, проблеми, перспективи / О.В. Мудрак. — Вінниця, 2012. — 914 с.

Мовчан Я.І. Екомережа України: обґрунтування структури та шляхів втілення / Я.І. Мовчан // Конвенція про біологічне різноманіття: громадська обізнаність та участь. — К.,1997. — С. 98–110.

Екомережа України та її природні ядра / [Ю.Р. Шеляг-Сосонко, В.С. Ткаченко, Т.Л. Андрієнко, Я.І. Мовчан] // Укр. ботан. журн. — 2005. — Т. 62, No 2. — С. 142–158.

Фітобіотичне різноманіття природних фітоценозів агроландшафтів України: монографія / [Є.Д. Ткач, О.В. Шерстобоєва, В.І. Шавріна та ін.]. — К., 2015. — 231 c.

Екологічний паспорт Вінницької області за 2018 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: htpp://www.vin.gov.ua (дата звернення: 05.08.2019).

Проблеми збереження та відновлення біорізноманіття в Україні / [М.Д. Гродзинський, Ю.Р. Шеляг-Сосонко, Т.М. Черевченко та ін.]. — К., 2001. — 104 с.

Домаранський А.О. Ландшафтне різноманіття: сутність, значення, метризація, збереження / А.О. Домаранський. — Кіровоград, 2006. — 146 с.

Tkach Ye. Taxonomic structure of agricultural landscapes of connected areas in Vinnytsia region econetwork / Ye. Tkach , V. Shavrina, V. Starodub // Агроекологічний журнал. — 2016. — No 4. — С. 127–132.

Mosyakin S. Vascular plants of Ukraine: a nomenclatural checklist / S. Mosyakin, M. Fedoronchuk. — Kiev, 1999. — 345 p.

The International Plant Names Index. Published on the Internet (IPNI) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ipni.org (дата звернення 15.08.2019).

Юрцев Б.А. Мониторинг биоразнообразия на уровне локальных флор / Б.А. Юрцев // Бот. журн. — 1997. — Т. 82, No 6. — С. 60–69.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2077-4893 (print)
ISSN: 2077-4915 (online)

Flag Counter