Зв'язок властивостей ґрунтів з їх еродованістю

Автор(и)

  • Антон Олексійович Зубов Інститут агроекології і природокористування НААН, Ukraine
  • Олексій Ремович Зубов Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2019.183471

Ключові слова:

деградація, ґрунти, ерозія, орні землі, крутизна схилів, математична модель

Анотація

Проаналізовано вплив різних чинників та властивостей ґрунтів на їх еродованість. Представлено методику побудови багатофакторних математичних моделей з використанням апарату програми Excel. Розроблено мультиплікативну модель еродованості орних земель, провідним чинником якої є їх відносна за площею частина, розташована на ухилах понад 1°. Визначено, що частка впливу вказаного чинника становить 50% від усіх можливих. Іншими чинниками, що впливають на еродованість, є частка ґрунтів з солонцюватим комплексом; кам’янистих; сумарна частка ґрунтів середньо-, легкосуглинкових та супіщаних; частка важкосуглинкових ґрунтів. Сумарний вплив досліджених чинників на еродованість становить 80%. Ступінь розораності угідь впливає на еродованість орних земель опосередковано — лише за збільшення її частини на схилах крутизною понад 1°. Запропоновано методику перевірки вихідних даних та якості отриманої за ними моделі. Встановлено, що для прогнозування просторового розподілу еродованості орних земель певної території необхідно враховувати, щонайменше такі чинники або їх групи, як-от: частина схилових земель у складі орних земель, ознаки засолення та солонцюватості, показники механічного складу та кам’янистості ґрунтів. Інструментом оцінки сумарної ролі цих або інших чинників є розрахунок математичних моделей еродованості з використанням програми Faktor або Excel за методикою, наведеною у статті.

Біографії авторів

Антон Олексійович Зубов, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат технічних наук

Олексій Ремович Зубов, Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького

доктор сільськогосподарських наук, професор

Посилання

Saiko, V.F. (2010). Naukovi osnovy stiikoho zemlerobstva v Ukraini [The scientific basis of sustainable agriculture in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats NNTS «Instytut zemlerobstva UAAN» — Collection of scientific works of the NSC «Institute of Agriculture», 3, 3–17 [in Ukrainian].

Medvedev, N.V., Dmitrenko, V.L., Filimonov, A.V. (1985). Normativy dlya opredeleniya ekonomicheskoy effektivnosti zashchity pochv ot erozii: metodicheskiye rekomendatsii [Standards for determining of the economic efficiency of soil protection from erosion: methodical recommendations]. Voroshilovgrad: UNIIZPE [in Russian].

Tarariko, O.H., Ilienko, T.V., Syrotenko, O.V. & Kuchma, T.L. (2015). Formuvannia zbalansovanykh ahrolandshaftiv na pryntsypakh gruntozakhysnoyi konturno-melioratyvnoi systemy zemlekorystuvannia [Formation of balanced agrolandscapes on the principles of soil-protective contour-land-reclamation land-use system]. Zemlerobstvo — Agriculture, 1, 13–18 [in Ukrainian].

Kaminskyi, V.F., Shevchenko, I.P. & Kolomiiets, L.P. (2015). Ekolohichno zbalansovane vykorystannia zemel silskohospodarskoho pryznachennia v konteksti detsentralizatsii vlady v Ukraini [Environmentally balanced use of agricultural land in the context of the decentralization of power in Ukraine]. Zbirnyk. naukovykh. prats NNTs «Instytut zemlerobstva NAAN» — Collection of scientific works of the NSC «Institute of Agriculture NAAS», 4, 3–12 [in Ukrainian].

Baliuk, S.A. & Tovazhnianskii, L.L. (Eds.). (2010). Naukovi ta prykladni osnovy zakhystu gruntiv vid erozii v Ukraini: monohrafiia [Scientific and applied fundamentals of soil protection from erosion in Ukraine: monograph]. Kharkiv: NTU «KHPI» [in Ukrainian].

Lisetskiy, F.N., Svetlichnyy, A.A. & Chernyy, S.G. (2012). Sovremennye problemy eroziovedeniya: Monografiya [Modern problems of erosion: Monograph]. A.A. Svetlichnyy (Еds). Belgorod: Konstanta [in Russian].

Medvediev, V.V. & Plisko, I.V. (2017). Kryterii i normatyvy fizychnoi dehradatsii ornykh gruntiv (propozytsii do vdoskonalennia normatyvnoi bazy) [Criteria and standards for physical degradation of arable soil (suggestions for improving the regulatory framework)]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of Agrarian Science, 3, 11–17 [in Ukrainian].

Baliuk, S.A. & Medvediev, V.V. (2017). Suchasni problemy dehradatsii gruntiv i zakhody shchodo dosiahnennyi neitralnoho yii rivnia [Modern problems of soil degradation and measures to achieve its neutral level]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of Agrarian Science, 8, 5–11 [in Ukrainian].

Tarasov, V.I. (2016). Rozvytok yaruzhnoyi erozii v Stepu Pivnichnomu Ukrainy [Development of gully erosion in the Northern Steppe of Ukraine]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of agrarian science, 5, 60–63 [in Ukrainian].

Bulyhin, S.Yu. & Achasov, A.B. (2012). Vykorystannia heoinformatsiinykh tekhnolohii dlia gruntovoho kartohrafuvannia [The use of geo-information technologies for soil mapping]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of agrarian science, 10, 52–56 [in Ukrainian].

Nazarok, P.H., Kruhlov, O.V., Kutsenko, M.V., Menshov, O.I., Sukhorukova, A.V. (2015). Do problemy kartohrafuvannia eroziynykh protsesiv [To the problem of mapping erosion processes]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of agrarian science, 9, 63–68 [in Ukrainian].

Kulik, K.N., Zubov, A.R., Zykov, I.G. & Zubov, A.A. (2018). Metodologiya izucheniya erozionnykh protsessov v lesoahrarnykh i tekhnogennykh landshaftakh: monohrafiya [Methodology of studying erosion processes in forest and technogenic landscapes: monograph]. Volgograd: FNTs agroekologiy RAN [in Russian].

Zubova, L.G. (2013). Osnovy matematicheskoy obrabotki eksperimentalnykh dannykh: uchebnoye posobiye [Fundamentals of mathematical processing of experimental data: tutorial]. Lugansk: Noulidzh [in Russian].

Kruzhskiy, N.K. & Polupan, N.I. (Еds.). (1979). Atlas pochv Ukrainskoy SSR [Atlas of Soils of the Ukrainian SSR]. Kyiv: Urozhay [in Russian].

Vernader, N.B., Gogolev, I.N., Kovalishin, D.I. (1986). Priroda Ukrainskoy SSR. Pochvy [Nature of the Ukrainian SSR. Soils]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Belolipskiy, V.A., Shelyakin, N.M. & Igumentsev, A.F. (1985). O metodakh izucheniya erozionnykh protsessov [On the methods of studying erosion processes]. Pochvovedeniye — Soil Science, 12, 98–105 [in Russian].

Befani, N.F. & Kalinin G.P. (1965). Uprazhneniya i metodicheskiye razrabotki po gidrologicheskim prohnozam: uchebnoye posobiye [Exercises and methodological development of hydrological forecasts: a tutorial]. Leningrad: Gidrometeoizdat [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-13

Номер

Розділ

РОДЮЧІСТЬ І ОХОРОНА ҐРУНТІВ