Вплив технологій вирощування на вміст мікроелементів і важких металів у рослинах пшениці озимої

Автор(и)

  • Ганна Володимирівна Давидюк ННЦ «Інститут землеробства НААН», Ukraine
  • Катерина Михайлівна Олійник ННЦ «Інститут землеробства НААН», Ukraine
  • Ірина Іванівна Клименко ННЦ «Інститут землеробства НААН», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2019.183475

Ключові слова:

мікроелементи, важкі метали, пшениця озима, сорт, технології вирощування, врожайність

Анотація

Проведено дослідження щодо впливу технологій вирощування різної інтенсивності на вміст мікроелементів і важких металів у зерні і соломі пшениці озимої та їх винос урожаєм. Визначено, що із зростанням внесених доз добрив підвищується вміст важких металів і мікроелементів у зерні і соломі. Експериментально доведено, що досліджувані технології вирощування не забезпечували значного накопичення зерном пшениці озимої сорту Славна і Царівна елементів: міді, цинку, кадмію, марганцю та заліза. Визначено величини виносу мікроелементів і важких металів урожаєм зерна і соломи досліджуваних сортів пшениці озимої залежно від технології вирощування. Встановлено, що відчуження мікроелементів і важких металів урожаєм зерна і соломи цієї культури визначалось ступенем інтенсивності технології вирощування, величиною врожаю та біологічними особливостями сорту.

Біографії авторів

Ганна Володимирівна Давидюк, ННЦ «Інститут землеробства НААН»

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Катерина Михайлівна Олійник, ННЦ «Інститут землеробства НААН»

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Ірина Іванівна Клименко, ННЦ «Інститут землеробства НААН»

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Посилання

Ilin,V.B., Garmash, G.A. & Garmash, N.Yu. (1983). Vliyanie tiazhelukh metallov na rost, razvytye i urozhainost selskokhoziaistvennukh kultur [The influence of heavy metals on the growth, development and yield of crops]. Agrokhymyia — Agrochemistry, 6, 91–99 [in Russian].

Rudakov, Yu.M., Honchar, N.V., Kozechko, V.I. & Nakloka, Yu.I. (2012) Vplyv poperednykiv i dobryv na vmist nitrativ i vazhkykh metaliv u zerni pshenytsi ozymoi v pivnichnomu Stepu [Effect of precursors and fertilizers on the content of nitrates and heavy metals in winter wheat in the northern Steppe]. Zbirnyk naukovykh prats umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva. Ahronomiia — Agronomy, 1, 81, 160–164 [in Ukrainian].

Karpova, E.A. & Potutaeva, Yu.A. (2005). Nakoplenie tyazhelyih metallov rasteniyami ozimoy rzhi i ovsa pri primenenii azotnyih, kaliynyih i dlitelnom posledeystvii fosfornyih udobreniy na dernovo-podzolistoy pochve [The accumulation of heavy metals by plants of winter rye and oats with the use of nitrogen, potash and long-term aftereffect of phosphorus fertilizers on sod-podzolic soil]. Agrokhymyia — Agrochemistry, 4, 59–66 [in Russian].

Holovko, V.O., Zlotin, A.Z. & Mieshkova, V.L. (2009). Silskohospodarska ekolohiia [Agricultural ecology]. Kharkiv: Espada [in Ukrainian].

Tkachuk, O.P. & Yakovets, L.A. (2016). Osoblyvosti zabrudnennia zernovoi produktsii vazhkymy metalamy v umovakh vinnytskoi oblasti [Features of contamination of grain products by heavy metals in the Vinnitsa region]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho Natsionalnoho ahrarnoho universytetu «Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo» — Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University «Agriculture and Forestry, 4, 179–186 [in Ukrainian].

Korsun, S.H., Davydiuk, H.V. & Svydyniuk, I.M. (2004). Balans vazhkykh metaliv ta mikroelementiv u zernovii sivozmini v umovakh Pivnichnoho Lisostepu [Balance of heavy metals and trace elements in grain rotation in Northern Forest-steppe conditions]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological Journal, 4, 33–36 [in Ukrainian].

Chernyih, N.A. (1996). Intensivnost postupleniya tyazhelyih metallov v agrolandschafty [The intensity of heavy metals in agrolandshafts]. Problemyi ekologicheskoy bezopasnosti agropromyishlennogo kompleksa — Problems of environmental safety of the agro-industrial complex, 2, 9 [in Russian].

Makarenko, N.A., Bondar, V.I., Tohachynska, O.V., Kononiuk, L.M. & Svydyniuk, I.M. (2009). Pohlynannia svyntsiu pshenytseiu ozymoiu za riznykh tekhnolohii vyroshchuvannia v umovakh Pivnichnoho Lisostepu Ukrainy [Lead uptake by winter wheat under different growing techniques in the Northern Forest-Steppe of Ukraine]. Naukovi dopovidi NUBiP Ukrainy — Scientific reports of NULES of Ukraine, 4(16). Retrieved from http://nd.nubip.equ.ua/2009-4/09mnanlu.pdf [in Ukrainian].

Fatieiev, A.I. & Samokhvalova, V.L. (2012). Diahnostyka stanu khimichnykh elementiv systemy hrunt–roslyna [Diagnosis of chemical elements of soil-plant system]. Kharkiv: Miskdruk [in Ukrainian].

Ahmet Baĝci, S., Musa Özcan, M., Nesim Dursun, Nurhan Usiu & Írfan Özer (2018). The heavy metal and mineral compositions of some Triticale grains’18: 10th International Seminar on Harnessing Science and Technology Applications through Capacity Building and Economic Policies for Sustainable Development (September 13–15). (p. 21). Mahatma Gandhi House, Gőttingen, Germany [in English].

Rizwan, M., Ali, S., Abbas, T., Zia-ur-Rehman, M., Hannan, F., Keller, C., Al-Wabel, M.I. & Ok, Y.S. (2016). Cadmium minimization in wheat: A critical review (Review). Ecotoxicology and Environmental Safety, 130, 43–53 [in English].

Baliuk, S.A., Ladnykh, V.Ia., Fadeiev, A.I., Zakharova, M.A. & Moshnyk, L.I. (2000). Rekomendatsii shchodo zapobihannia zabrudnenniu vazhkymy metalamy gruntiv ta roslynnoi produktsii v umovakh zroshuvanoho zemlerobstva [Recommendations for the Prevention of Contamination of Heavy Metals Soils and Vegetable Products in Irrigated Farming]. Ahrarna nauka — vyrobnytstvu [Agrarian science — production]. Kyiv [in Ukrainian].

Zalevskyi, R.A. (2005). Otsinka dzherel nadkhodzhennia vazhkykh metaliv u intensyvnykh ahroekosystemakh polissia [Assessment of sources of heavy metals in intensive forestry agroecosystems]. Visnyk DAU — GAU Bulletin, 2, 297–302 [in Ukrainian].

Kisel, V.I. (2001). Biologicheskoe zemledelie v Ukraine: problemyi i perspektivyi [Biological farming in Ukraine: problems and prospects]. Harkov: Shtrih [in Russian].

Syr’ye i produkty pishchevyye. Atomno-absorbtsionnyy metod opredeleniya toksichnykh elementov. [Raw material and food-stuffs. Atomic absorption method for determination of toxic elements]. (2001). GOST 30178-96. from -01th April 2002. Kіev: Gosstandart Ukrainy [in Russian].

Dospehov, B.A. (1985). Metodika polevogo opyta [Methodology of field experiment]. Moskva: Agropromizdat [in Russian].

Kabata-Pendias, A. & Pendias, H. (1989). Mikroelementyi v pochvah i rasteniyah [Trace elements in soils and plants]. Moskva: Mir [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-13

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ