Обґрунтування розширення території національного природного парку «Кармелюкове Поділля»

Автор(и)

  • Олександр Васильович Мудрак Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» http://orcid.org/0000-0002-1776-6120
  • Галина Василівна Мудрак Вінницький національний аграрний університет http://orcid.org/0000-0003-1319-9189
  • Валентин Валентинович Серебряков Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» http://orcid.org/0000-0002-6897-1589
  • Аліна Леонідівна Щерблюк Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» http://orcid.org/0000-0003-1606-4554
  • Олександр Пилипович Романчук Національний природний парк «Кармелюкове Поділля»

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2021.227234

Анотація

На основі комплексного екологічного  моніторингу, геоботанічних, зоогеографічних, ландшафтно-екологічних, гідроекологічних, лісотипологічних, агроекологічних принципів і підходів та власних польових досліджень запропоновано розширити площу національ- ного природного парку (НПП) «Кармелюкове Поділля» у межах Вінницької обл. Подано загальну еколого-географічну характеристику парку з позицій фізико-географічного і геоботанічного районування. Показано, які об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ) входять до складу парку. Виділено cтруктурні елементи екологічної мережі парку (при- родні ядра: 1 — Бритавське; 2 — Червоногреблянське; 3 — Вербське; 4 — Бондурівське; 5 — Куренівське; 6 — Новоукраїнське; 7 — Любомирківське, а також відновлювальні території: 1 — Новоукраїнська; 2 — Вербська; 3 — Стратіївська; 4 — Бондурівська; 5 — Лузька; 6 — Червоногреблянська), проведено функціональне зонування його терито- рії, де враховано репрезентативні і рідкісні екосистеми. Обґрунтовано необхідність зміни режиму території урочища «Стратіївська дача» в кварталах 72, 74–75 на площі 641 га з господарської зони на зону регульованої рекреації. Доведено необхідність включення до складу парку з правом постійного користування урочища «Вишенька», площею 47,7 га, що розташована у межах Чечельницької селищної ради як цілісного природного комплексу, що представлений унікальними ландшафтами різних типів екосистем, які включають лісові, лучно-степові і водно-болотні ділянки. Вказана територія характеризується 8 біотопами з цінними асоціаціями рослинних угруповань, які налічують 15 регіонально рідкісних видів і 9 видів, які внесено до Червоної книги України, де мешкає понад 50 видів тварин, що мають міжнародний і національний созологічний статус. Загалом до складу НПП в постійне користування доцільно передати інші території: орнітологічний заказ- ник місцевого значення «Ставки» — 6,9 га; землі історико-культурного призначення — 17,3 га; землі запасу лісогосподарського призначення — 7,7 га; землі запасу сільськогоспо- дарського призначення — 25,5 га; чагарники, землі запасу — 7,3 га. Загальна площа цих ділянок становить 64,7 га, які разом з урочищем «Вишенька» будуть становити площу 112,4 га. Внесення до складу парку цих територій дасть змогу зберегти репрезентативні ландшафти з різноманітною флорою і фауною, раціонально використовувати рекреа- ційний потенціал, сприяти розвитку екологічного туризму, спортивного мисливства і рибальства, запровадити постійну природоосвітню, природоохоронну й еколого-виховну роботу, створити нові робочі місця для населення, яке буде підтримувати встановлений режим охорони парку і займатися органічним землеробством.

Біографії авторів

Олександр Васильович Мудрак, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти»

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік

Галина Василівна Мудрак, Вінницький національний аграрний університет

кандидат географічних наук, доцент

Валентин Валентинович Серебряков, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти»

Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти»

Посилання

Mudrak, O.V. & Mudrak, G.V. (2020). Zapovidna sprava [Protected area]. Kherson: OLDI-PLUS [in Ukrainian].

Mudrak, O.V. (2012). Zbalansovanyy rozvytok ekomerezhi Podillya: stan, problemy, perspektyvy [Balanced development of the Podillya eco-network: state, problems, prospects]. Vinnytsia: «SPD Hlavatka R.V.» [in Ukrainian].

Mudrak, O.V. & Mudrak, G.V. (2013). Osoblivosti zberezhennia bioriznomanittia Podillya: teoria i praktika [Features of biodiversity conservation in Podolia: theory and practice]. Vinnytsya: LTD «Nealan LTD» [in Ukrainian].

Pro prurodno-zapovidnuy fond Ykrainu: Zakon Ykrainu vid 16.06.1992 [On the Nature reserve fund of Ukraine: Law of Ukraine from June 16th, 1992]. (1992). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Information from the Verkhovna Rada of Ukraine, 16, art. 503. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-12 [in Ukrainian].

Mudrak, O.V. (Ed.) et al. (2015). Etalony pryrodi Vinnychyny [Standards of nature of Vinnytsya]. Vinnytsia: TOV «Konsol» [in Ukrainian].

Departament ahropromyslovoho rozvytku, ekolohiyi ta pryrodnykh resursiv Vinnyts’koyi ODA [Department of agro-industrial development, ecology and natural resources of Vinnytsia Regional State Administration]. URL: http:/www.vin.gov.ua (date of application 01.03.2021) [in Ukrainian].

Gudzevych, A.V., Lyubchenko, V.E. & Polishchuk, V.S. (2000). Poshuk efektyvnoho vykorystannya rekreatsiynoho potentsialu Pivdenno-Podil’s’koho natsional’noho pryrodnoho parku [Search for effective use of recreational potential of the South Podolsk National Nature Park]. Heohrafiya i suchasnist’: zbirnyk naukovykh prats’ Natsional’noho pedahohichnoho universytetu im. M.P. Drahomanova – Geography and modernity: a collection scientific works of the National pedagogical university. M.P. Dragomanova, 3, 283–289 [in Ukrainіаn].

Gudzevich, A.V. & Lyubchenko, V.E. (2001). Funktsional’ne zonuvannya proektovanoho natsional’noho pryrodnoho parke «Pivdenne Podillya» [Functional zoning of the projected national natural park «Pivdenne Podillya»]. Naukovi zapysky Ternopil’s’koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriya: Heohrafiya –Scientific notes of Ternopil State Pedagogical University. Series: Geography, 2, 88–99 [in Ukrainian].

Gudzevych, A., Bayurko, N., Polishchuk, V. & Stefankov, L. (2004). Osoblyvosti hospodars’koyi zony proektovanoho natsional’noho parku na Vinnychchyni [Peculiarities of the economic zone of the projected national park in Vinnytsia region]. Naukovi zapysky Ternopil’s’koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriya: Heohrafiya — Scientific notes of Ternopil State Pedagogical University. Series: Geography, 2 (2), 221–226 [in Ukrainian].

Didukh, J.P. & Korotchenko, I.A. (2008). Zberezhennya stepiv na terytoriyi natsional’noho pryrodnoho parku «Karmelyukove Podillya» (Vinnyts’ka oblast’). [Preservation of steppes on the territory of the national natural park «Karmelyukove Podillya» (Vinnytsia region)]. Priorytety zbalansovanoho (staloho) rozvytku Ukrayiny: Materialy II Ukrayins’koho ekolohichnoho Konhresu [Priorities of balanced (sustainable) development of Ukraine: M-ly II of the Ukrainian Ecological Congress]. (рр. 271–276). Kyiv: Center for Environmental Education and Information [in Ukrainian].

Dudnyk, G., Ishchenko, G., Markivska, L. & Yaroslavska, M. (2019). Natsional’nyy pryrodnyy park «Karmelyukove Podillya» [Karmelyukove Podillya National Nature Park]. Vinnytsia: LLC «WORKS» [in Ukrainian].

Kuzemko, A. (Ed.). (2017). Zaluchennya gromadskosti ta naukovciv do proektuvannya merezhi Emerald (Smaragdovoyi merezhi) v Ukraini [Involvement of the public and scientists in the design of the Emerald (Emerald Network) network in Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].

Yavorskaya, O.G. (Ed.). (2005). Zapovidni ob’yekty Vinnychchyny [Reserved objects of Vinnytsia region]. Vinnytsia: Veles [in Ukrainian].

Mudrak, O.V. (Ed.) et al. (2018). Rarytety tvarynnoho svitu Podillya: stan, zahrozy, zberezhennya [Rarities of the animal world of Podillya: condition, threats, preservation]. Vinnytsia: Consol LLC [in Ukrainian].

Kuzemko, A., Didukh, Ya. & Onishchenko, V. (Eds.). (2018). Nacionalnyj katalog biotopiv Ukrainy [National biotope catalog of Ukraine]. Kyiv: FOP Klimenko Yu. [in Ukrainian].

Mirkin, B., Naumova, L. & Solomeshch, A. (2001). Sovremennaya nauka o rastitelnosti [Modern vegetation science]. Moskva: Logos [in Russian].

Kuzemko, A., Sadogurskaya, S. & Vasylyuk, O. (2017). Tlumachnyj posibnyk oselyshh Rezoljucii No. 4 Bernskoi konvencii, shho znahodjatsja pid zagrozoju i potrebujut specialnyh zahodiv ohorony [Explanatory text of the Berne Convention Resolution No. 4 settlements, which are threatened and require special protection measures]. Kyiv [in Ukrainian].

Didukh, Ya.P. (Ed.). (2009). Zelena knuga Ykrainu [Green book of Ukraine]. Kyiv: AlterPres [in Ukrainian].

Popovich, S.Yu. (2007). Prurodno-zapovidna sprava [Natural-reserved case]. Kyiv: Ariste [in Ukrainian].

Sheliag-Sosonka, Yu.R. (Ed.). (2004). Formuvannia rehionalnyrh srhem ekomerezhi: metodychni rekomendatsii [Formation of regional schemes of the ecological network: methodical recommendations]. Kyiv: Phitisotsiotsentr [in Ukrainian].

Didukha, Ya.P. (Ed.). (2009). Chervona knuga Ykrainu. Roslunnuy svit [Red book of Ukraine. Plant world]. Kyiv: Global consulting [in Ukrainian].

Akimov, І.А. (Ed.). (2009). Chervona knuga Ykrainu. Tvarunnuy svit [Red Book of Ukraine. Animal world]. Kyiv: Global consulting [in Ukrainian].

Mudrak, O.V. et al. (2019). Environmental management of reserved objects of the Еastern Рodillya from the positions of physical-geographical regional region: theory and practice. Ukrainian Journal of Ecology, 9(4), 732–737. DOI: https://doi.org/10.15421/2019_819 [in English].

Mudrak, O.V. & Mudrak, H.V. (2020). Ecological audit of the protected areas of Eastern Podillya: current state, problems and prospects of improvemen. Modern engineering and innovative technologies, 12(5), 46–52. DOI: https://doi.org/10.30890/2567-5273.2020-12-05-043 [in Germany].

Mudrak, O.V., Yelisavenko, Yu.A., Polishchuk, V.M. & Mudrak, H.V. (2019). Assessment of forest ecosystems of Eastern Podillya natural reserve fund in the regional econet structure. Ukrainian Journal of Ecology, 9(1), 187–192 [in Ukrainian].

Marynich, O.M. & Shishchenko, P.G. (2005). Phizichna geographiia Ukrainy [Physical geography of Ukraine]. Кyiv: Znannya [in Ukrainian].

Didukh, Ya.P. & Sheliag-Sosonko, Yu.R. (2003). Heobotanichne rainuvannia Ukraini ta sumizhnikh teritorii [Geobotanical zoning of Ukraine and adjoining territories]. Ukrainskii botanichnii zhurnal — Ukrainskii botanichnii zhurnal, 60, 1, 6–17 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-06

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ