Оцінка впливу погодних умов на господарсько-цінні ознаки Lavandula angustifolia L. в умовах Херсонської обл.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2022.266413

Ключові слова:

колекційні зразки, сорти, урожайність, ефірна олія, погодні умови

Анотація

Висвітлені основні результати багаторічної науково-дослідної роботи з оцінки колекційних зразків за проявом господарсько-цінних ознак Lavandula angustifolia L. залежно від погодних умов. На базі Державного підприємства «Дослідне господарство «Новокаховське» (Херсонська обл.) були закладені колекційні ділянки зразків лаванди вузьколистої задля інтродукційного вивчення та випробовування в умовах Степу Південного. Впродовж 20 років в цьому регіоні Lavandula angustifolia проходила багатовекторне вивчення як декоративна та ефіроолійна культура. За цей період створені нові адаптовані до місцевих умов сортозразки та сорти, які мають підвищені показники декоративні, а також високу врожайність та масову частку ефірної олії в сировині, зокрема сорти Лідія, Вікторія та Синева Надії. Особливий інтерес, з огляду на вивчення адаптаційної здатності культури представляє період 2016–2021 рр. Погодні умови, в зазначені роки, різнилися між собою за температурним режимом, кількістю опадів та їх розподілом тощо. Такі умови надали можливість всебічно оцінити вплив погодних умов на прояв господарсько-цінних ознак колекційних зразків лаванди в цьому регіоні, в т. ч. і новостворених сортів цієї цінної культури. Спостереженнями виявлені відхилення у проходженні фенологічних фаз та накопичення ефірної олії. Мінімальні показники урожайності та вмісту ефірної олії у всіх зразків мали місце у 2016 р., що пов’язано з різким зниженням температури та підмерзанням пагонів рослин. Максимальний урожай сировини зафіксовано у 2020 р., що пов’язано з оптимальною кількістю опадів у фазі відростання та бутонізації. Максимальні показники масової частки ефірної олії у сировині зафіксовані у 2018 р., що зв’язано із високими середньодобовими температурами та відсутністю опадів і суховіїв під час цвітіння. Результати проведеної багаторічної оцінки зразків лаванди вузьколистої — L. angustifolia за основними господарсько-цінними ознаками свідчить про перспективність промислового вирощування культури в умовах Степу Південного, а також переконливо доводить наявність адаптованого до умов регіону генетичного матеріалу вітчизняного походження.

Біографії авторів

Л.В. Свиденко, Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Л.А. Глущенко, Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

О.М. Вергун, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НААН

кандидат біологічних наук

Н.І. Гудзь, Львівський медичний університет ім. Данила Галицького

доктор фармацевтичних наук, професор

О.Є. Марковська, Херсонський державний аграрно-економічний університет

доктор сільськогосподарських наук, доцент

Посилання

Svydenko, L.V. & Hlushchenko, L.А. (2016). Komponentnyy sklad efirnoyi oliyi u form chebretsyu povzuchoho (Thymus serpillum L.) ta chebretsyu bloshynoho (Thymus pulegioides L.) v umovakh Khersons’koyi oblasti [The component composition of the essential oil in the forms of creeping thyme (Thymus serpillum L.) and flea thyme (Thymus pulegioides L.) in the conditions of the Kherson region]. Аhroekolohichnyi zhurnal — Agroecologycal journal, 2, 129–134 [in Ukrainian].

Svydenko, L.V. & Yezhov, V.M. (2015). Perspektyvy vyroshchuvannia deiakykh efirooliinykh kultur u Stepu Pivdennomu [Prospects for growing some essential oil crops in the Southern Steppe]. Visnyk ahrarnoi nauky — Herald of Agrarian Science, 6, 20–24 [in Ukrainian].

Frolova N. et al. (2019). Plants of Nepeta cataria var. citriodora Beck. and essential oils from them for food industry. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 13 (1), 449–455. DOI: https://doi.org/10.5219/1109 [in English].

Коrablova, O.A., Rakhmetov, D.B., Shanaida, M.I. et al. (2021). The content of macro- and microelements in plants of the genus Artemisia underconditions of introduction in the M. M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine. Plant Varieties Studying and Protection, 17 (3), 199–209. DOI: https://doi.org/10.21498/2518-1017.17.3.2021.242983 [in English].

Hudz, Nataliia, Makowicz, Ewa, Shanaida, Mariia et al. (2020). Phytochemical Evaluation of Tinctures and Essential Oil Obtained from Satureja montana Herb. Molecules, 25, 4763. DOI: https://doi.org/10.3390/molecules25204763 [in English].

Dudchenko, V.V., Markovska, O.Ie. & Stetsenko, I.I. (2021). Monitorynh khvorob roslyn rodu Lavandula L. [Monitoring of the ailment of the genus Lavandula L.]. Tavriiskyi naukovyi visnyk — Taurian scientific bulletin, 122, 72–78 [in Ukrainian].

Dudchenko, V., Svydenko, L., Markovska, O. & Sydiakina, O. (2020). Morphobiological and Biochemical Characteristics of Monarda L. Varieties under Conditions of the Southern Steppe of Ukraine. Journal of Ecological Engineering, 21 (8), 99–107. DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/127093 [in English].

Pryvedeniuk, N., Kutsyk, T. & Hlushchenko, L. (2021). The effect of main mineral fertilizers application and plants nutrition area on the quality of thyme raw plant materials (Thymus vulgaris L.) under irrigation conditions. Аhroekolohichnyi zhurnal — Agroecologycal journal, 2, 125–133. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2021.234471 [in English].

Markovska, O.Ie., Svydenko, L.V. & Stetsenko, I.I. (2020). Porivnialna otsinka morfometrychnykh pokaznykiv i hospodarsko tsinnykh oznak Lavandula angustifolia Mill. ta Lavandula hybrida Rev. [Comparative assessment of morphometric indicators and economically valuable traits of Lavender angustifolia Myl. and Lavender hybrid Rev.]. Scientific Horizons — Horizons Scientist, 02 (87), 24–31. DOI: https://doi:10.33249/2663-2144-2020-87-02-24-31 [in English].

Markovska, O.Ie., Stetsenko, I.I. & Svydenko, L.V. (2020). Komponentnyi sklad efirnoi olii Lavandula angustifolia Mill. i Lavandula hybrida Rev. za umov vyroshchuvannia na pivdni Ukrainy [The component composition of essential oil Lavandula angustifolia Mill. and Lavandula hybrid Rev. under growing conditions in the south of Ukraine]. Perspektyvni napryamy ta innovatsiyni dosyahnennya ahrarnoyi nauky: materialy II Vseukrayins’koyi naukovo-praktychnoyi internet-konferentsiyi [Promising directions and innovative achievements of agricultural science: materials of the II All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference]. (рр. 24–32). Kherson [in Ukrainian].

Pokajewicz, Katarzyna, Biało, Marietta, Svydenko, Liudmyla et al. (2021). Chemical Composition of the Essential Oil of the New Cultivars of Lavandula angustifolia Mill. Bred in Ukraine. Molecules, 26, 5681. DOI: https://doi.org/10.3390/molecules [in English].

Kremenchuk, R.I. & Kytaiev, O.I. (2017). Otsinka morozostiikosti lavandy vuzkolystoi [Evaluation of frost resistance of narrow-leaved lavender]. Sortovyvchennia ta okhorona prav na sorty roslyn — Varietal research and protection of rights to plant varieties, 13 (2), 155–161 [in Ukrainian].

Rudnyk-Ivashchenko, O.I. & Kremenchuk, R.I. (2018). Biolohichni osoblyvosti roslyn lavandy za nasinnievoho sposobu rozmnozhennia u Lisostepovii Zoni Ukrainy [Biological features of lavender plants by the seed method of reproduction in the Forest-Steppe Zone of Ukraine]. Naukovi dopovidi Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy — Scientific reports of the National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine, 4 (74). URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nd_2018_4_4 [in Ukrainian].

Hassiotis, C.N., Ntanab, F., Lazari, D.M. et al. (2014). Environmental and developmental factors affect essential oil. Рroduction and quality of Lavandula angustifolia during flowering period. Industrial Crops and Products, 62, 359–366. DOI: http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2014.08.048 [in English].

Montserrat, Fernández-Sestelo & José M., Carrillo (2020). Environmental Effects on Yield and Composition of Essential Oil in Wild Populations of Spike Lavender (Lavandula latifolia Medik.). Agriculture, 10, 626. DOI: https://doi.org/10.3390/agriculture10120626 [in English].

Tkachyk, S. (2015). Metodyka pisliareiestratsiinoho vyvchennia sortiv roslyn (PSV) [Methodology of postregistration study of plant varieties]. Vinnytsia [in Ukrainian].

Rabotiahov, V.D., Mashanov, V.Y. & Andreeva, N.F. (1999). Introduktsiya efirnomaslichnykh i pryanoaromaticheskikh rasteniy [Introduction of essential oil and aromatic plants]. Yalta [in Russian].

Porada, O.A. (2007). Metodyka formuvannia i vedennia kolektsii likarskykh roslyn [Methods of forming and maintaining collections of medicinal plants]. Poltava [in Ukrainian].

Dospehov, V.A. (1985). Metodika polevogo opyita [Methods of field experience]. Moskva [in Russian].

Rabotiahov, V.D. & Svydenko, L.V. (2010). Sozdaniye vysokoproduktivnykh form lavandy pri mezhvidovykh skreshchivaniyakh. Metodicheskiye rekomendatsii [Creation of highly productive forms of lavender in interspecific crosses. Guidelines]. Yalta [in Russian].

Derzhavna Farmakopeja Ukrajiny (DFU-2.0) [The State Pharmacopoeia of Ukraine]. (2014). (Vol. 3). Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-06

Номер

Розділ

Статті