Стратегічні орієнтири розвитку лісової галузі України в післявоєнний період

Автор(и)

  • Оксана Іванівна Дребот Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна https://orcid.org/0000-0003-2681-1074
  • Володимир Юрійович Касюхнич Державне підприємство «Ліси України», Україна https://orcid.org/0009-0008-8862-2803
  • Тарас Ярославович Васьків Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна https://orcid.org/0009-0000-9529-3050

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2023.287762

Ключові слова:

лісові ресурси, сталий розвиток, кластерний підхід, економіка природокористування, лісоресурсний потенціал, повоєнне відновлення

Анотація

У дослідженні представлено особливості формування сучасної стратегії розвитку лісової галузі України. Визначено, що здійснення стратегічного управління у повоєнний період має бути засновано на забезпеченні збалансованості лісокористування. Для підвищення ролі лісових ресурсів у частині національного багатства слід перейти до такої моделі лісокористування, яка б у єдиному взаємозв’язку забезпечувала належний прибуток лісових підприємств, мінімізувала деструктивний вплив на лісові ресурси, а також забезпечувала б належний рівень екологічної та економічної безпеки для держави. Здійснено комплексну наукову оцінку інституційних аспектів економічних відносин у контексті існуючого вектора та умов розвитку лісопромислової галузі України, у т. ч. стратегічних орієнтирів, які затверджені Державною стратегією управління лісами до 2035 р. Розкрито сучасні особливості лісокористувань, які спричинені військовими діями в Україні. Також обґрунтовано алгоритм їх подальшого розвитку на різних рівнях економічної ієрархії. Викладено концептуальні підходи повоєнного управління лісовими ресурсами України в умовах кліматичних змін, що спостерігаються в останні десятиліття, а також відповідно до сучасних кліматично-орієнтовних стратегій у світі, що затвердженні на саміті в Глазго у 2021 р. Приділено увагу шляхам протидії деструктивному впливу зміни клімату на лісопромисловий комплекс, а також проблемним питанням технологій лісовідновлення, лісорозведення та догляду за лісом з метою їх адаптації до сучасних змін клімату. Доведено, що головним завданням державної політики в сфері управління лісовими ресурсами є забезпечення ефективного й належного захисту, збалансованого використання та формування механізмів відтворення лісів, а також наявності відповідного інструментарію. Також відзначено, що на місцевих рівнях реалізація затвердженої стратегії розвитку лісового господарства потребує розгалуженого підходу щодо окремих напрямів інноваційної діяльності лісової галузі. З’ясовано, що належний рівень впровадження комплексу визначених заходів формує сприятливі умови для дієвої реалізації положень затверджених нормативно-правових актів у частині використання та відтворення лісів в Україні.

Біографії авторів

Оксана Іванівна Дребот, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор економічних наук, професор, академік НААН

Володимир Юрійович Касюхнич, Державне підприємство «Ліси України»

кандидат економічних наук

Посилання

Haida, Yu.I. (2015). Sertyfikatsiia lisiv yak instrument ekolohichnoho marketynhu lisohospodarskykh pidpryiemstv [Forest certification as a tool for ecological marketing of forestry enterprises]. Efektyvna ekonomika — Effective Economy, 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3711.

Drebot, O.I. (2012). Instytutsionalizatsiya lisovoho sektoru ekonomiky v konteksti staloho rozvytku Ukrayiny: monohrafiya [Institutionalization of the forest sector of the economy in the context of sustainable development of Ukraine: monograph]. Kyiv: DIA [in Ukrainian].

Drebot, O.I., Kryshtanovych, S.V., Kryshtanovych, M.F. & Kozmuk, N.I. (2019). Derzhavne rehulyuvannya staloho rozvytku hirs’kykh terytoriy: zarubizhnyy dosvid [State regulation of sustainable development of mountain areas: foreign experience]. Finansovokredytna diyal’nist’: problemy teoriyi ta praktyky: zbirnyk naukovykh prats’ [Financial and credit activity: problems of theory and practice: a collection of scientific works]. (рр. 480–487) [in Ukrainian].

Drebot, O., Shvydenko, I., Raіchuk, L. et al. (2022). Rehabilitation of forest ecosystems takinginto account modern international ecological trends in the context of the european green deal. International Journal of Ecosystems and Ecology Science, 12 (2), 575–584 [in English].

Dankevich, S.M. (2020). Finansovyy potentsial derzhlis·hospiv Maloho Polissya Ukrayiny u zabezpechenni zbalansovanoho vykorystannya zemel lisohospodarskoho pryznachennya [Financial potential of state forestry farms of the Small Polissia of Ukraine in ensuring balanced use of forestry land]. Zbalansovane pryrodokorystuvannya — Balanced nature management, 4, 50–63. DOI: https://doi.org/10.33730/2310-4678.4.2020.228359 [in Ukrainian].

Dubas, R.H. (2012). Ekolohichna sertyfikatsiia lisiv yak chynnyk pidvyshchennia investytsiinoi pryvablyvosti lisovoi sfery Ukrainy [Ecological certification of forests as a factor in increasing the investment attractiveness of the forest sector of Ukraine]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid — Investments: practice and experience, 1, 4–6 [in Ukrainian].

Sakharnatska, L.I. (2015). Formuvannia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu ekolohizatsii lisovoho kompleksu rehionu [Formation of organizational and economic mechanism of greening of the forest complex of the region]. Candidate’s thesis. Uzhhorod: URL: https://msu.edu.ua/ wp-content/uploads/2017/06/sah_ds.pdf [in Ukrainian].

Marfina, N.V. (2011). Aktual’ni pytannya orhanizatsiyi derzhavnoho upravlinnya lisovym hospodarstvom v Ukrayini [Current issues of the organization of state management of forestry in Ukraine]. Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky: zbirnyk naukovykh prats’ — State and law. Legal and political sciences: a collection of scientific papers, 53, 437–443 [in Ukrainian].

Furdychko, O.I., Palyanychko, N.I. & Dankevich, S.M. (2022). Napryamy udoskonalennya upravlinnya lisohospodarskym zemlekorystuvannyam na rehionalnomu rivni [Directions for improving forestry land use management at the regional level]. Visnyk ahrarnoyi nauky — Herald of Agrarian Science, 1, 78–85. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202201-11 [in Ukrainian].

Lytsur, I.M. & Karpuk, A.I. (2018). Mekhanizm fiskalnoho rehuliuvannia lisohospodariuvannia [Mechanism of fiscal regulation of forestry]. Ekonomika pryrodokorystuvannia i stalyi rozvytok — Environmental Economics and Sustainable Development, 1–2 (20–21), 67–72 [in Ukrainian].

Pro Osnovni zasady (stratehiyu) derzhavnoyi ekolohichnoyi polityky Ukrayiny na period do 2030 roku: Zakon Ukrayiny vid 28.02.2019 r. № 2697-VIII [On the Basic principles (strategy) of the state environmental policy of Ukraine for the period until 2030: Law of Ukraine dated February 28, 2019, No. 2697-VIII]. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19 [in Ukrainian].

Yaremko, O.P. (2019). Kontseptual’na model’ ekoloho-ekonomichnoho mekhanizmu lisohospodars’koyi polityky [Conceptual model of ecological and economic mechanism of forestry policy]. Zbalansovane pryrodokorystuvannya — Balanced nature management, 2, 156–163 [in Ukrainian].

Korotkyy dovidnyk lisovoho fondu Ukrayiny. Za materialamy obliku lisiv stanom na 1 sichnya 2002 r. [Brief directory of the forest fund of Ukraine. According to the materials of forest accounting as of January 1, 2002]. (2003). Derzhavnyy komitet lisovoho hospodarstva Ukrayiny — State Forestry Committee of Ukraine, 149 [in Ukrainian].

Derzhavne ahentstvo lisovykh resursiv Ukrayiny [State Agency of Forest Resources of Ukraine]. (n.d.). URL: https://forest.gov.ua [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-23

Номер

Розділ

Статті