Фотосинтетична діяльність посівів ячменю озимого (Hordeum vulgare L.) залежно від мінерального живлення та біостимуляторів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2023.293799

Ключові слова:

агроценози, сорт, мінеральні добрива, листкова поверхня, фотосинтез, чиста продуктивність

Анотація

Ячмінь в Україні завжди був і є провідною зернофуражною культурою, зерно якого найбільше збалансовано за амінокислотним складом. Застосування мінеральних добрив залишається найвпливовішим і необхідним чинником підвищення продуктивності рослин та ефективним засобом збереження родючості ґрунту. Мета полягає у визначенні показників площі листкової поверхні рослин ячменю та фотосинтетичної діяльності сортів ячменю озимого залежно від комплексного застосування доз мінеральних добрив і біостимулятора Агрінос Б в умовах Лісостепу Правобережного. Найвищі показники площі листкової поверхні рослин ячменю озимого були зафіксовані на ділянках, де вносились мінеральні добрива, проводилось позакореневе підживлення азотними до- бривами і застосовувався біостимулятор Агрінос Б. Під час внесення мінеральних до- брив N10P26K26 + N46 + N8 + Агрінос Б, 1,0 л/га у фазі початок виходу в трубку площа листкової поверхні рослин у фазі колосіння становила у сорту Атлант Миронівський — 58,30 тис. м2/га, що більше за контрольні ділянки на 25,68 тис. м2/га, сорту ячменю ПАСО — 61,13 тис. м2/га, що також переважає за контрольні ділянки на 27,71 тис. м2/га. У середньому за три роки досліджень за внесення дози добрив N10P26К26 + N34 в підживлення у фазі початок кущення фотосинтетичний потенціал сорту ячменю озимого Атлант Миронівський становив 1,76 млн г/м2 за добу, сорту ПАСО, відпо- відно 1,90 млн г/м2 за добу, що більше за контрольні ділянки на 0,58−0,69 млн г/м2 за добу. Найвищі показники чистої продуктивності відмічено на ділянках, де вносились мінеральні добрива та біостимулятор N10P26K26 + N46 + N8 + Агрінос Б, 1,0 л/га у фазі початок виходу в трубку, сорту Атлант Миронівський — 3,04 г/м2 за добу, сорту ПАСО 3,12 г/м2 за добу.

Посилання

Parfeniuk, A., Turovnik, Yu. & Beznosko, I. (2021). Mycobiome of sunflower rhizosphere in organic farming. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (2), 149–154 [in English].

Voitova, H.P. (2021). Vplyv system udobrennia na urozhainist yachmeniu yaroho v umovakh Pravoberezhnoho lisostepu [The influence of fertilization systems on the yield of spring barley in the conditions of the Right Bank forest-steppe]. Zernovi kultury — Cereal crops, 1, 5, 72–77 [in Ukrainian].

Nahirnyi, V.V. (2020). Vplyv strokiv sivby ta mikrodobryv na produktyvnist sortiv yachmeniu ozymoho v umovakh pivdnia Ukrainy [The influence of sowing dates and microfertilizers on the productivity of winter barley varieties in the conditions of southern Ukraine]. Candidate’s thesis. Kherson [in Ukrainian].

Kaminskyi, V.F. & Saiko, V.F. (2014). Stratehiia optymizatsii vykorystannia zemelnykh resursiv v ahropromyslovomu vyrobnytstvi v Ukraini v konteksti svitovoho stabilnoho rozvytku [Strategy for optimizing the use of land resources in agro-industrial production in Ukraine in the context of global sustainable development]. Visnyk ahrarnoi nauky — Herald of Agrarian Science, 3, 5–10 [in Ukrainian].

Shkatula, Yu.M. & Barskyi, D.O. (2021). Urozhainist ozymoho yachmeniu zalezhno vid systemy udobrennia [Yield of winter barley depending on the fertilization system]. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo — Agriculture and forestry, 1, 21, 87–100 [in Ukrainian].

Biopreparaty mozhut zbilshyty urozhainist kukurudzy na 10% [Biological preparations can increase the yield of corn by 10%]. (2023). URL: (data zvernennia: 02.07.2023) [in Ukrainian].

Musiienko, M.M. Fiziolohiia roslyn: pidruchnyk [Physiology of plants: a textbook]. Kyiv [in Ukrainian].

Hamaiunova, V.V., Dvoretskyi, V.F., Sydiakina, O.V. & Hlushko, T.V. (2017). Formuvannia nadzemnoi masy yarykh pshenytsi ta trytykale pid vplyvom optymizatsii yikh zhyvlennia na pivdni Ukrainy [Formation of above-ground mass of spring wheat and triticale under the influence of optimization of their nutrition in the south of Ukraine]. Visnyk ZhNAEU — Bulletin of ZhNAEU, 23, 20–28 [in Ukrainian].

Kalenska, S.M. & Tokar, B.Yu. (2015). Urozhainist yachmenia yaroho v zalezhnosti vid rivnia mineralnoho zhyvlennia [Yield of spring barley depending on the level of mineral nutrition]. Instytut bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv — Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet, 23, 30–33 [ in Ukrainian].

Hospodarenko, H.M., Prokopchuk, I.V., Stasinievych, O.Yu. & Boiko, V.P. (2019). Influence of fertilizer application ratio on field crop rotation effectiveness. Scientific Horizons, 3 (76), 80–86 [in English].

Polovyi, V.M., Tkach, Ye.D. & Lukashchuk, L.Ya. (2020). Produktyvnist yachmeniu yaroho zalezhno vid udobrennia ta vapnuvannia v umovakh Zakhidnoho Polissia [Productivity of spring barley depending on fertilization and liming in the conditions of Western Polissia]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal, 1, 83–90. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2020.201276 [in Ukrainian].

Baliuk, S.A., Nosko, B.S. & Shymel, V. V. (2019). Optymizatsiia zhyvlennia roslyn u systemi faktoriv efektyvnoi rodiuchosti gruntiv [Optimization of plant nutrition in the system of factors of effective soil fertility]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of Agricultural Science, 3 (792), 12–19 [in Ukrainian].

Palchuk, N.S. (2015). Formuvannia zernovoi produktyvnosti pshenytsi ozymoi zalezhno vid sortu, poperednyka ta mineralnoho zhyvlennia v pivnichnomu Stepu Ukrainy [Formation of grain productivity of winter wheat depending on variety, predecessor and mineral nutrition in the northern Steppe of Ukraine]. Candidate’s thesis. Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Baliuk, S.A. & Miroshnychenko, M.M. (2016). Systema udobrennia silskohospo-darskykh kultur v zemlerobstvi pochatku ХХI stolittia: monohrafiia [The system of fertilisation of agricultural crops in agriculture of the early XXI century: monograph]. Kyiv [in Ukrainian].

Lykhochvor, V.V. & Matkovska, M.V. (2017). Urozhainist sortiv ozymoho yachmeniu zalezhno vid norm dobryv, morforehuliatoriv ta funhitsydiv v umovakh Zakhidnoho Lisostepu [Yields of winter barley varieties depending on fertiliser rates, morphoregulators and fungicides in the Western Forest-Steppe]. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo — Foothill and mountain agriculture and livestock farming, 62, 91–101 [in Ukrainian].

Viniukov, O.O., Korobova, O.M., Bondareva, O.B. & Konovalenko, L.I. (2017). Vykorystannia bio- ta ristrehuliuiuchykh preparativ dlia pidvyshchennia produktyvnosti ta yakosti zerna yachmeniu yaroho [The use of bio- and growth-regulating agents to improve the productivity and quality of spring barley grain]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia — Sustainable use of natural resources, 3, 46–50 [in Ukrainian].

Yehorova, T.M., Kornilova, N.A. & Mineralov, O.I. (2022). Vplyv krytychnoho nadlyshku mikroelementiv na rozvytok kultury yachmin (Hordeum) [Influence of critical excess of microelements on the development of barley (Hordeum)]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal, 2, 86–91. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2022.263322 [in Ukrainian].

Mosiichuk, I.I., Havryliuk, L.V. & Beznosko, I.V. (2023). Vplyv biopreparativ Vympel 2, Orakul multykompleks ta yikh sumishi na roslyny yachmeniu yaroho (Hordeum L.) riznykh sortiv [The effect of biological preparations Vimpel 2, Oracle multicomplex and their mixtures on plants of spring barley (Hordeum L.) of different varieties]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal, 2, 91–99. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2023.283701 [in Ukrainian].

Korotkova, I.V., Horobets, M.V. & Chaika, T.O. (2021). Vplyv stymuliatoriv rostu na produktyvnist sortiv yachmeniu yaroho [Effect of growth stimulants on the productivity of spring barley varieties]. Visnyk PDAA — Bulletin of the PDAA, 2, 20–30 [in Ukrainian].

Nasinnia silskohospodarskykh kultur. Metody vyznachennia yakosti [Crop seeds. Methods of quality determination]. (2003). DSTU 4138-2002 from 1st January 2004. Kyiv: Derzhstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Ushkarenko, V.O., Vozhehova, R.A., Holoborodko, S.P. & Kokovikhin, S.V. (2014). Metodyka polovoho doslidu: navchalʹnyy posibnyk [Methods of field research: a study guide]. Kherson: Hrin [in Ukrainian].

Povydalo, V.M., Kolomiiets, L.P. & Shevchenko, I.P. (2014). Produktyvnist yachmeniu yaroho v systemi gruntozakhysnoho biolohichnoho zemlerobstva [Productivity of spring barley in the system of soil protection biological farming]. Natsionalnyi naukovyi tsentr «Instytut zemlerobstva NAAN» — National Scientific Centre «Institute of Agriculture of NAAS», 48–54 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-26

Номер

Розділ

Статті