DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2019.163266

Вплив Поліміксобактерину на продуктивність кукурудзи за різного способу застосування

Любов Миколаївна Токмакова, Любов Анатоліївна Шевченко

Анотація


Наведено результати трирічних польових досліджень з визначення ефективності застосування агроприйому, що передбачає бактеризацію насіння та поверхневу обробку рослин під час вегетації мікробним препаратом Поліміксобактерин на продуктивність кукурудзи. Висвітлено, що вказаний агроприйом забезпечує підвищення показника чистої продуктивності фотосинтезу на 64,7% і супроводжується зростанням урожайності зерна кукурудзи на 28,6% та його якісних показників, а саме: вмісту білка — на 1,4%, крохмалю — на 8,9%. За результатами проведених досліджень доведено ефективність застосування агроприйому для вирощування кукурудзи.


Ключові слова


агроприйом; кукурудза; мікробний препарат Поліміксобактерин; поверхнева обробка рослин під час вегетації; чиста продуктивності фотосинтезу; врожайність; якість зерна

Повний текст:

PDF

Посилання


Haarhoff, S.J. & Swanepoel, P.A. (2018). Plant Population and Maize Grain Yield: A Global Systematic Review of Rainfed Trials. Crop Science, 58, 1819–1829 [in English].

Krasnienkov, S.V., Dudka, M.І., Berezovskij, S.V. еt al. (2014). Vpliv strokіv sіvbi na vrozhajnіst ta vologіst zerna gіbridіv kukurudzi rіznih grup stiglostі [Influence of sowing dates on yield and moisture content of corn hybrids of different maturity groups]. Byuleten Instytutu silskogo gospodarstva stepovoyi zony — Bulletin of the Institute of Agriculture of the steppe zone, 7, 62–66 [in Ukrainian].

Boomsma, C.R., Santini, J.B., West, T.D. et al. (2010). Maize grain yield responses to plant height variability resulting from crop rotation and tillage system in a long-term experiment. Soil & Tillage Research, 106, 227–240 [in English].

Cikov, V.S., Dudka, M.І., Shevchenko, O.M. (2017). Efektivnіst zastosuvannja makro- і mіkrodobriv pri viroshhuvannі kukurudzi [Efficiency of application of macro- and microfertilizers in growing corn]. Naukovij zhurnal zernovі kulturi — Scientific Journal of Cereals, 1 (1), 75–79 [in Ukrainian].

Tanchуk, S.P., Centуlo, L.V. (2017). Osoblyvosti udobrennya kukurudzy za yiyi vyroshhuvannya na chornozemi typovomu v Lisostepu Ukrayiny [Features of fertilization of corn for its cultivation on chernozem typical in the forest-steppe of Ukraine].

Naukovyj visnyk Nacionalnogo universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. Seriya: Agronomiya. — Scientific herald of the National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine. Series: Agronomy, 269, 74–83 [in Ukrainian].

Shtukin, M.O., Onychko, V.I. (2013). Ekologichne vyvchennya gibrydiv kukurudzy v umovax pivnichno-sxidnogo Lisostepu Ukrayiny [Ecological study of maize hybrids in the conditions of the northeastern forest-steppe of Ukraine]. Visnyk Sumskogo nacionalnogo agrarnogo universytetu — Bulletin of the Sumy National Agrarian University, 3 (25), 187–191 [in Ukrainian].

Leolato, L.S., Sangoi, L., Durli, M.M. еt al. (2017). Growth regulator and maize response to the increase in plant density. Pesq. agropec. bras., Brasіlia, 52(11), 997–1005 [in English].

Pelex, L.V. (2017). Formuvannya produktyvnosti kukurudzy zalezhno vid obrobky stymulyatoramy rostu roslyn v umovax Pravoberezhnogo Lisostepu [Formation of corn productivity depending on processing by growth stimulators of plants in the conditions of the Right Bank Forest-steppe]. Silske gospodarstvo ta lisivnycztvo — Agriculture and forestry, 5, 54–61 [in Ukrainian].

Volkogon, V.V. (2015). Mikrobni preparaty v suchasnyx agrarnyx texnologiyax (naukovo-praktychni rekomendaciyi) [Microbial drugs in modern agrarian technologies (scientific and practical recommendations)]. Kyiv: Agrarna nauka [in Ukrainian].

Gorodnij, M.M., Lisoval, A.P., Bykin, A.B. et al. (2005). Agroximichnyj analiz [Agrochemical analysis]. Kyiv: Aristej [in Ukrainian].

Kormy, kombikormy, kombikormova syrovyna. Metody vyznachannya vmistu azotu i syrogo proteyinu [Forages, mixed fodders, mixed feed raw materials. Methods for determining the content of nitrogen and crude protein]. (2011). DSTU 7169:2010 from 01th June 2011. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny [in Ukrainian].

Panova, T.M., Shhegolev, A.A. (2010). Texnologyya y oborudovanye dlya pererabotky rastytelnogo surya [Technology and equipment for the processing of vegetable raw materials]. Ekaterynburg [in Russia].

Dospexov, V.A. (1985). Metodyka polevogo oputa s osnovamy statystycheskoj obrabotky rezultatov yssledovanyj [Field experiment technique with basics of statistical processing of research results]. Moskva: Agropromyzdat [in Russian].

Nychyporovych, A.A., Stroganova, L.E., Vlasova, M.P. (1969). Fotosyntetycheskaya deyatelnost rastenyj v posevax [Photosynthetic activity of plants in crops]. Moskva AN SSSR [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Haarhoff S.J. Plant Population and Maize Grain Yield: A Global Systematic Review of Rainfed Trials / S.J. Haarhoff and P.A. Swanepoel // Crop Science. — 2018. — Vol. 58. — P. 1819–1829.

Вплив строків сівби на врожайність та вологість зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості / С.В. Краснєнков, М.І. Дудка, С.В. Березовський та ін. // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони. — 2014. — No 7. — С. 62–66.

Maize grain yield responses to plant height variability resulting from crop rotation and tillage system in a long-term experiment / C.R. Boomsma, J.B. Santini, T.D. West et al. // Soil & Tillage Research. — 2010. — Nо. 106. — Р. 227–240.

Циков В.С. Ефективність застосування макроі мікродобрив при вирощуванні кукурудзи / В.С. Циков, М.І. Дудка, О.М. Шевченко // Науковий журнал зернові культури. — 2017. — Т. 1, No 1. — С. 75–79.

Танчик С.П. Особливості удобрення кукурудзи за її вирощування на чорноземі типовому в Лісостепу України / С.П. Танчик, Л.В. Центило // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. — 2017. — Вип. 269. — С. 74–83. — (Серія: Агрономія).

Штукін М.О. Екологічне вивчення гібридів кукурудзи в умовах північно-східного Лісостепу України / М.О. Штукін, В.І. Оничко // Вісник Сумського національного аграрного університету. — 2013. — No 3 (25). — С. 187–191.

Growth regulator and maize response to the increase in plant density / L.S. Leolato, L. Sangoi, M.M. Durli еt al. // Pesq. agropec. bras., Brasília. — 2017. — Vol. 52, No. 11. — P. 997–1005.

Пелех Л.В. Формування продуктивності кукурудзи залежно від обробки стимуляторами росту рослин в умовах Правобережного Лісостепу / Л.В. Пелех // Сільське господарство та лісівництво. — 2017. — No 5. — С. 54–61.

Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації) / За ред. В.В. Волкогона. — К., 2015. — 248 с.

Агрохімічний аналіз: підручник / [М.М. Городній, А.П. Лісовал, A.B. Бикін та ін.]; за ред. М.М. Городнього. — [2-ге вид.] — К.: Арістей, 2005. — 476 с.

Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту азоту і сирого протеїну: ДСТУ 7169:2010 (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 13496.4-93). — [Чинний від 2011-07-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2011. — 45 с. — (Національні стандарти України).

Панова Т.М. Технология и оборудование для переработки растительного сырья / Т.М. Панова, А.А. Щеголев. — Екатеринбург, 2010. — 6 с.

Доспехов В.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований / В.А. Доспехов. — [5-е изд.]. — М.: Агропромиздат, 1985. — 351 с.

Ничипорович А.А. Фотосинтетическая деятельность растений в посевах / А.А. Ничипорович, Л.Е. Строганова, М.П. Власова. — М.: АН СССР, 1969. — 137 с.



Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Flag Counter