DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2020.201285

Еколого-економічна оцінка рекреаційно-туристичного природокористування

Оксана Іванівна Дребот, Катерина Олександрівна Бабікова

Анотація


Проаналізовано еколого-економічну оцінку розвитку екологічного туризму на рекреаційних територіях, а також рейтинг регіонів ресурсно-рекреаційних компонентів України. Визначено інтегральну оцінку природних рекреаційно-туристичних ресурсів України за такими природними блоками: кліматичні, рослинні, тваринні. Запропоновано етапи прийняття організаційно-управлінських рішень для забезпечення збалансованого рекреаційно-туристичного природокористування, що сприятиме невиснажливому природокористуванню та розширеному відтворенню ресурсів. У рекреаційно-туристичному господарстві одним з найважливіших завдань є визначення та неухильне дотримання принципу еколого-економічної ефективності, що дає змогу утримувати рекреаційні зони у належному стані та забезпечити рентабельність рекреаційно-туристичного господарства.


Ключові слова


рекреаційні ресурси; рекреаційно-туристичний потенціал; природокористування; інтегральні природні ресурси; територіальна структура; туристична індустрія

Повний текст:

PDF

Посилання


Dymydenko, I.V. (2015). Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstv turystychnoho biznesu [Management of tourism business enterprise development]. Doctor’s thesis. Donetsk: DonNUET [in Ukrainian].

Havrylchak, N.Y., Zacepilo, O.N. (2012). Rentnye otnoshenyia v rekreatsyonnoi deiatelnosty [Rental relations in recreational activities]. SPb: Universitet servisa i jekonomiki [in Russian].

Lutsiv, N.H. (2009). Pryntsypy ekolohichnoi polityky dlia stymuliuvannia efektyvnoho rekreatsiinoho pryrodokorystuvannia. Rehionalna ekonomika — Regional economy, 3, 152–158 [in Ukrainian].

Bil, M., Tretiak, H., Krainyk, O. (2009). Mekhanizm derzhavnoho upravlinnia turystychnoiu haluzziu (rehionalnyi aspekt). The mechanism of state management of the tourism industry (regional aspect). Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Cherchyk, L.M. (2012). Napriamy udoskonalennia derzhavnoho upravlinnia u sferi rekreatsiinoho pryrodokorystuvannia [Areas of improvement of public dministration in the sphere of recreational nature management]. Nauk.-inform. visn. Akad. nauk vyshch. osvity Ukrainy — Scientific-inform. hanging Acad. of higher education of Ukraine, 2(79), 105–112 [in Ukrainian].

Shaptala, O.S. (2003). Avtonomna Respublika Krym: problemni pytannia derzhavnoho upravlinnia sferoiu rekreatsiinoho obsluhovuvannia [Autonomous Republic of Crimea: Problematic Issues of State Management of the Sphere of Recreational Services]. Odesa: ORIDU NADU [in Ukrainian].

Liubitseva, O.O. (2008). Potentsial rekreatsiinyi. Ekolohichna entsyklopediia [Recreational potential]. (Vol. 3). Kyiv [in Ukrainian].

Stechenko, D.M. (2005). Peredumovy i napriamky formuvannia turystychnoho rynku Ukrainy [Preconditions and directions of formation of tourist market of Ukraine]. Turyzm: teoriia i praktyka — Tourism: theory and practice, 1, 5–11 [in Ukrainian].

Smyrnova, V.V. (2009). Turystski resursy Ukrainy: navch. posibnyk [Tourist resources of Ukraine]. Luhansk: SNU im. V. Dalia [in Ukrainian].

Stratehiia staloho rozvytku turyzmu i kurortiv v Ukraini (proekt) [Sustainable Tourism and Resorts Development Strategy in Ukraine (project)]. (n.d.). www.vincult.org.ua. Retrieved from: http://www.vincult.org.ua [in Ukrainian].

Mazur, F.F. (2005). Sotsialno-ekonomichni umovy rozvytku rekreatsiinoi industrii (na prykladi Karpatskoho rehionu): navchalnyi posibnyk [Socio-economic conditions of development of the recreational industry (on the example of the Carpathian region)]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Nykonorov, S.M. (2014). Ekoloho-Ekonomycheskye osnovy razvytyia rekreatsyonnykh zon (na prymere Chuvashskoi Respublyky) [Jekologo-jekonomicheskie osnovy razvitija rekreacionnyh zon (na primere Chuvashskoj Respubliki)]. Doctor’s thesis. Moskva [in Russian].

Korepanov, H.S. (2009). Rehyonalnaia ydentychnost: sotsyokulturnyi y sotsyoekonomycheskyi podkhody [Regional Identity: Sociocultural and Socioeconomic Approaches]. Yzvestyia Uralskoho hosudarstvennoho unyversyteta — News of the Ural State University, 3(65), 276–284 [in Russian].

Liubitseva, O.O., Kochetkova, I.V. (2009). Teoretychni ta prykladni pytannia rekreatsiino-turystychnoho pryrodokorystuvannia v stolychnomu misti [Theoretical and applied issues of recreational tourism in the capital city]. Kultura narodov Prychernomoria — Culture of the peoples of the Black Sea, 176, 136–138 [in Ukrainian].

Antonenko, I.Ia., Melnyk, I.L. (2018). Ekonomichna otsinka rehionalnoho rekreatsiino-turystychnoho pryrodokorystuvannia [Economic evaluation of regional recreational and tourism nature management]. Ekonomika ta derzhava — Economy and the state, 3, 10–13 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Димиденко І.В. Управління розвитком підприємств туристичного бізнесу: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / І.В. Димеденко; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2015. — 18 с.

Гаврильчак Н.И. Рентные отношения в рекреационной деятельности: монография / Н.И. Гаврильчак, О.Н. Зацепило. — СПб: Университет сервиса и экономики, 2012. — 107 с.

Луців Н.Г. Принципи екологічної політики для стимулювання ефективного рекреаційного природокористування / Н.Г. Луців // Регіональна економіка. — 2009. — № 3. — С. 152–158.

Біль М. Механізм державного управління туристичною галуззю (регіональний аспект): наук. розробка / М. Біль, Г. Третяк, О. Крайник. — К.: НАДУ, 2009. — 40 с.

Черчик Л.М. Напрями удосконалення державного управління у сфері рекреаційного природокористування / Л. М. Черчик // Наук.-інформ. вісн. Акад. наук вищої освіти України. — 2012. — № 2(79). — С. 105–112.

Шаптала О.С. Автономна Республіка Крим: проблемні питання державного управління сферою рекреаційного обслуговування: монографія / О.С. Шаптала. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2003. — 264 с.

Любіцева О.О. Потенціал рекреаційний / О.О. Любіцева // Екологічна енциклопедія. — Т. 3. — К., 2008. — С. 129–130.

Стеченко Д.М. Передумови і напрямки формування туристичного ринку України / Д.М. Стеченко // Туризм: теорія і практика. — 2005. — № 1. — С. 5–11.

Смирнова В.В. Туристські ресурси України: навч. посібник / В.В. Смирнова. — Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. — 190 с.

Стратегія сталого розвитку туризму і курортів в Україні (проект) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.vincult.org.ua

Мазур Ф.Ф. Соціально-економічні умови розвитку рекреаційної індустрії (на прикладі Карпатського регіону): навчальний посібник / Ф.Ф. Мазур. — К.: Центр учбової літератури, 2005. — 96 с.

Никоноров С.М. Эколого-экономические основы развития рекреационных зон (на примере Чувашской Республики): дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05 / С.М. Никоноров. — М., 2014. — 405 с.

Корепанов Г.С. Региональная идентичность: социокультурный и социоэкономический подходы / Г.С. Корепанов // Известия Уральского государственного университета. — 2009. — № 3(65). — С. 276–284.

Любіцева О.О. Теоретичні та прикладні питання рекреаційно-туристичного природокористування в столичному місті / О.О. Любіцева, І.В. Кочеткова // Культура народов Причерноморья. — 2009. — № 176. — С. 136–138.

Антоненко І.Я. Економічна оцінка регіонального рекреаційно-туристичного природокористування / І.Я. Антоненко, І.Л. Мельник // Економіка та держава. — 2018. — № 3. — С. 10–13.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2077-4893 (print)
ISSN: 2077-4915 (online)

Flag Counter